دلیل اختلافات مؤتلفه با میرسلیم

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق:

حزب مؤتلفه اسلامی روز گذشته به رسم هر ســال، مقارن با روز خبرنگار نشستی با اهل رسانه برگزار کــرد. نبی حبیبــی، دبیرکل حــزب، به همراه چند نفر از اعضای شــورای مرکــزی، مانند مصطفی میرسلیم، نامزد حزب در انتخابات، اسدلله بادامچیان و حمیدرضا ترقی، در نشست حاضر بودند. رسم است که اعضا صحبتهای کوتاهی میکنند و بعد نوبت به سؤالهای خبرنگاران میرسد. سخنران اول، میرسلیم بود کــه مفصل دربــاره حقوق و تکالیــف خبرنگار، وظیفه امانتداری در انتقال اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعــات و... صحبت کرد. بادامچیان کوتاه صحبت کرد و عذر تقصیر خواست که به علتی امکان ادامه حضورش میسر نیســت و جلسه را ترک کرد و بعد نوبت به حبیبی رسید. خبرنگاران قاعدتا بیشترین سؤال را از میرسلیم داشتند؛ هم به واسطه حضورش در رقابتهای انتخاباتی ریاســتجمهوری امسال و ماجراهایش با حزب مؤتلفــه و جمنا، هم گفتهها و ســخنان اخیرش که بازتــاب و واکنشهای متفاوتی داشــته اســت؛ از آنچه که دربــاره متخلفخواندن قالیبــاف گفته بود تا ســخنانش درباره حمایت یک نهاد نظامی از جمنا و حتــی تکذیب و توضیحهای پس از آن؛ اما میرسلیم بعد از پایان سخنرانی، ناگهان و بدون اطلاع جلســه را ترک کرد و خبرنگاران را در کمال تعجب و با انبوه سؤال تنها گذاشت تا دبیرکل به تنهایی پاسخگوی پرســشها باشد. از سؤالهای خبرنــگاران که عمدتا مربوط بــه انتخابات بود هم میشد فهمید که حضور میرسلیم نهتنها لازم بلکه ضروری بوده است. خبرنگاران درباره علت جدایی مؤتلفه از جمنــا و تمکیننکــردن از جبهه مردمی نیروهای انقلاب، تمکیننکردن میرســلیم از تصمیم مؤتلفــه، بیانیههای متناقضی که از ســوی حزب و میرسلیم در دوران انتخابات منتشر شد و... از حبیبی ســؤال داشــتند. دبیرکل، درباره جدایــی مؤتلفه از جمنا، گفت: «از اوایل ســال ۶۰، شاخص را مشخص و نامزد مؤتلفه را در ۹ دی ۹۵ و قبل از تشکیل جمنا اعلام کردیم. همزمان با اعلام نام میرسلیم، شخص خاصی به عنوان نامزد جمنا مطرح نبود و به عنوان مؤتلفــه حق داریم نامزد داشــته باشــیم؛ اما وقتی اصولگرایان و روحانیت به میــدان بیایند، موضع ما مشخص است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.