گامهای فت و ح نآخیسحتمابرسداری سایه تپلاایشهااین موازییک داسهه درگيری

Shargh - - جهان -

بعــد از يک دهه تنــش و درگیری و درســت زمانی که ســاکنان نوار غزه با بیبرقی و بیکاری و مشــكات روزافــزون، هزينه مناقشــههای میان حمــاس و فتح را میدادنــد، گزارشها از تاشهای دو گروه فلســطینی برای آشــتی حكايت دارند. آنطورکــه المانیتور به نقل از مقامات ارشد تشــكیات خودگردان فلسطین )فتح( گــزارش داده، روز اول ماه آگوســت گروهی از مقامات حمــاس به رهبری ناصرالدين الشــاعر، معاون ســابق اســماعیل هنیه و رئیس دفتر کنونی او، در دفتر محمود عباس، رئیس تشكیات خودگردان فلسطینی، در رامالله بــا او ديدار کردند. شــاعر را يكــی از اعضای عملگرای جنبــش حماس در نوار غــزه میخوانند و فتح هم او را نماينــده ارزندهای برای مذاکــره میداند. تحلیلگران بر ايــن باورند که برای شــاعر برخاف بســیاری از اعضای حماس، منافع ملی فلســطین بر منافع محدود حماس ارجح اســت. ورود هیئتــی از حماس بــه رامالله برای بســیاری ســؤالبرانگیز بود، اما دفتر حماس در توضیح ايــن ديدار اعام کرد هیئت حماس بــرای تقدير از دفاع محمود عباس از مسجدالاقصی به ديدار او آمده بودند؛ اما در واقع اين اولین گامها برای پايان يک کدورت ديرينه بود. از ســال 200۷ و با قدرتگرفتن حماس در نوار غزه درگیریهــای خونینی میان گروههای رقیب فلســطینی درگرفت و از آن زمان تاشها برای آشــتیدادن اين دو گروه ناکام مانده است. ديدار هفته گذشته در سايه يكی از بزرگتريــن بحرانهای ســالهای اخیر حماس و فتح انجام شد. ســه ماه پیش محمود عباس تصمیم گرفت غــزه را از کرانه باختری جدا کنــد و برای عملیاتیکردن اين تصمیم اقداماتــی ترتیب داد. براســاس گزارشها زمزمههای اين جدايی و اقدامات محمود عباس پس از آن آغاز شــد که يحیی ســنوار که در ماه فوريه بهعنوان رهبر حماس در غزه برگزيده شد، تصمیم گرفت شورای شــهری برای رسیدگی امور شهری و اداری تأسیس کند؛ تصمیمی که به مذاق عباس خوش نیامد، چراکه تشكیل شــورای جديدی را که همه اعضای آن از گروه حماس باشند، چالشی برای دولت وحدت ملی فلسطین میديد که دستکم در ظاهر بر غزه حكومت میکند. ازهمینرو عباس در واکنش به تأســیس اين شورا، بودجه سوخت مورداستفاده برای نیروگاه غزه را متوقف کرد و دستمزد کارکنان بخش دولتی ساکن غزه و هزينههای تجهیزات بهداشتی را هم به حالت تعلیق درآورد. عباس امیدوار بود اين اقدامات و فشــار بر حماس اين گروه را از ايجاد شورای مستقل منصرف کند، اما برخاف تصور او رقیب او محمد دحان، رئیس ســابق فتح، وارد صحنه شد تا خلأ بهوجودآمده را پر کند. بــا وجود همه اين اقدامات نمايندگان حماس هفته گذشــته به ديدار عباس رفتند و ســؤالی که ذهن بســیاری را به خود مشــغول کرده اين اســت: چرا دفتر عباس اکنــون و در بحبوحه بحران حماس و فتح اجازه چنین ديداری را داده است؟

يكی از منابع نزديک به دحان به شرط ناشناسماندن، به اين پرسش المانتیور اينگونه پاسخ داده است: عباس به ايــن دلیل نمايندگان حماس را پذيرفته که دحان در حال پیشبردن طرح آشــتی مشــابهی بدون دخالت او بوده اســت. محمد دحان از فعالان پیشین جنبش فتح است که مخالفان بسیاری دارد و در سالهای فعالیت او در ســرويس امنیتی فلسطین که نقش پلیس تشكیات خودگردان فلســطین را ايفا میکرد، بسیاری او و شبكه امنیتی تحت امرش را به جاسوســی برای اســرائیل در فلسطین و کشــورهای عربی متهم کردند. در سال 2011 محمود عباس اين رقیب ديرينــه خود را به اتهام کودتا علیه خودش، از تشكیات با حكم کمیته مرکزی جنبش فتح اخراج کرد. بــه باور برخی ناظران اکنون دحان در توافقی با حماس سودای دراختیارداشتن گذرگاه رفح را در ســر دارد و حمايت مصر از دحان نیز به او در اين راه کمــک میکند. نقشآفرينی مصر و امارات در اين توافق بسیار پررنگ است و حتی ظاهرا امارات با تضعیف قطر و با اســتفاده از دحان که رابطه ديرينهای با اين کشــور دارد، بهدنبال نفوذ بر غزه اســت. هنوز مشخص نیست آيا تاشهای دحان به نتیجهای میرســد يا نه، اما به نظر میرســد ترس عباس از رقیب سیاســیاش از همه فشارهای چند سال اخیر برای آشتیدادن دو گروه قویتر بوده اســت و بههمیندلیل عبــاس آماده چنین حرکت چشمگیری به نفع حماس اســت. به گزارش المانیتور شــاعر در اين ديدار بــه عباس اطــاع داده که حماس آماده تقسیم مساوی کرسیهای شورای شهر جديد غزه با فتح است. براساس پیشنهاد شاعر نیمی از نمايندگان اين شــورا اعضای حماس خواهند بــود و نیمی ديگر از اعضای فتح. عباس ايده همكاری در شــورا را رد نكرده اســت و از سوی ديگر ازآنجايیکه بیشتر اعضای فتح در نوار غزه از حامیان دحان هستند، عباس اعام کرده اگر مصالحه پیش رود، او شخصا نمايندگان فتح در اين شورا را انتخاب میکند و اين نمايندگان لزوما کســانی نیستند که در نوار غزه زندگــی میکنند. افزون بر اين در صورت پذيرفتهشدن پیشــنهادها، انتظار میرود عباس خواستار وابستهبودن شورای شــهر جديد به دولت وحدت ملی شــود. اين همكاری اولین گام در جهت آشــتی واقعی میان فتح و حماس اســت و در اين شــورا برای اولینبار اعضای ارشــد هر دو سازمان در يک واحد اداری در کنار هــم قرار میگیرند. پس از 10 ســال محمود عباس بايد تصمیم بگیرد که آيا در نهايت آماده پاياندادن به جنگ داخلی فلسطین است يا نه. به باور تحلیلگران دو تحول میتواند او را مجبور کند به اين پیشــنهادها پاسخ مثبت دهد. اولین دلیل دحان و تحرکات اخیر اوست و ديگری تصمیم عباس برای بازنشستگی در پايان سال 201۷. به گفته اعضای ارشــد فتح، محمود عباس میخواهد در ژانويه 2018 از قدرت کنارهگیری کند و ازهمینرو ترجیح میدهد فلســطین متحدی را برای جانشین خود به ارث بگذارد، هرچند عباس امیدوار اســت جانشینش دحان نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.