بایکوت مهمترین خریدار

Shargh - - جهان -

دولــت کانــادا ســرگرم بررســی اين مســئله است که آيا زرهپوشهای ساخت ايــن کشــور در عملیــات نیروهای امنیتی ســعودی علیــه شــهروندان شــیعه سعودی اســتفاده شدهاند يا خیــر؛ چراکــه نهادهای حقوقبشری خواســتار قطع صدور جنگافزار به رياض شــدهاند. به گزارش دويچهوله، درباره اين ماجرا تصاويری در شــبكههای اجتماعی منتشــر شــد که برخورد نیروهای مجهز بــه خودروهای زرهپوش در عملیات مقابله با ناآرامیهای شــهر شیعهنشین «قطیف» در شــرق عربستان را نشان میدهد.

نشــريه کانادايــی «گلوباندمیل» با انتشــار گزارشی نوشت که اين زرهپوشها در کانادا تولید شدهاند و از اقام صادراتی اين کشور هستند. اين گزارش واکنــش فعالان حقوقبشــری در کانادا را برانگیخــت و رئیــس يک ســازمان غیردولتی کانادايی از «نشــانی هشــدارآمیز» سخن گفته و خواستار توقف صادرات تســلیحاتی از اين کشور به عربستان سعودی شده است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کانادا، دولت ايــن کشــور اين مســئله را برای رياض روشن کرده که عملیــات امنیتــی نیروهای ســعودی در شرق عربستان بايــد مطابــق بــا قوانین و حقــوق بینالمللــی اقوام انجام گرفته باشند.

اين سخنگو میگويد اگر مشــخص شــود که از صادرات کانادا برای نقض شــديد حقوق بشر اســتفاده شده اســت، وزارت خارجه اين کشــور اقدامات لازم را در واکنش به اين مسئله انجام خواهد داد.

طبق گزارشهــا، زرهپوشهايی که در تصاوير منتشرشده در شبكههای اجتماعی ديده میشوند، از نوع ‪Gurkha RPV‬ هســتند که از سوی شرکتی کانادايی در نزديكی تورنتو تولید میشوند.

کانادا از دهه ۹0 میادی به اين سو خودروهای زرهپوش به عربســتان سعودی صادر میکند. بین ســالهای 1۹۹۳ و 201۵ میــادی دوهزارو ۹00 خودروی زرهپوش به ارزش نزديک به ۵.2 میلیارد دلار کانادا به عربســتان فروخته شــد. عربســتان سعودی از مهمترين خريداران تسلیحات ساخت کانادا محســوب میشــود. 20 درصد از صادرات تسلیحاتی کانادا به رياض اختصاص دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.