نمایندگان مجلس مؤسسان ونزوئلا ساختمان پارلمان را اشغال کردند جنگ قدرت در کاراکاس

Shargh - - جهان -

دموکراســی يــا ديكتاتــوری؛ اين پرسشــی است که کشــور بحرانزده ونزوئــا در ايــن دوران بــا آن دســت به گريبان است. ونزوئــا بــا «هرجومرجی دولتــی» روبــهرو اســت. پارلمــان ونزوئــا کــه در انتخاباتــی دموکراتیــک برگزيده شــده، اکنون با مجلس جديد مؤسســان اين کشور روبهرو است؛ مجلسی که از سیاســتهای «نیكاس مادورو»، رئیسجمهــوری ونزوئــا، پشــتیبانی میکند و دراينمیــان پارلمان میکوشــد که به هر شــكل ممكن جلوی سلب اختیارات خود را بگیرد.

نماينــدگان پارلمــان ونزوئــا پــس از پشتسرگذاشــتن روزهای بحرانی تشكیل جلسه دادند و اعام کردند مجلســی موازی که از سوی مــادورو کار خود را آغاز کرده، غیرقانونی اســت. بــه عبارتی ديگر همــه تصمیمــات و مصوبات اين مجلــس ازجمله عزل «لوئیــزا اورتگا دياز»، دادســتان کل ونزوئــا، نیــز غیرقانونی اســت. دراينمیــان اپوزيســیون ونزوئــا خبــر داده که اعضای مجلس جديد مؤسســان به ســاختمان پارلمــان حملــه کردهانــد. بــه گفته شــماری از نماينــدگان پارلمــان دوشنبهشــب، تعــدادی از اعضــا و کارکنــان ايــن مجلس نوبنیاد، ســاختمان پارلمان را اشغال کردهاند. تصاويری که اين نمايندگان در رســانههای اجتماعــی منتشــر کردهاند، افرادی را در تالار تشكیل جلســات مجمع ملی - پارلمان ونزوئا- نشان میدهد. طبق اظهارات نمايندگان پارلمان ونزوئا «دلســی رودريگز»، وزير خارجه پیشــین و رئیس کنونی مجلس مؤسسان، نیز در بین مهاجمان به ســاختمان پارلمان بوده است. از ســوی ديگر، اقدامات اخیر مادورو برای حفظ قدرت در ونزوئا با واکنشهای انتقادآمیز آمريكا و اتحاديه اروپا روبهرو شــده اســت. اين اتحاديه با انتشــار بیانیــهای از راهانــدازی مجلس جديد مؤسســان و نخســتین گامهای آن ازجمله عزل دادســتان کل ونزوئــا انتقــاد کــرد. خبرگزاری رويترز نیز بامداد روز گذشــته بــه نقل از محافل دولتی آمريكا گزارش داد که واشــنگتن درصدد وضع اقدامات تحريمی علیه چند نفر از مقامات بلندپايه ونزوئا اســت که از افراد نزديک و مورد اعتماد نیكاس مادورو محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.