حراج آب 80 ميليون نفر با هندوانه

Shargh - - جهان -

در اقتصــاد ايران، از منابــع )انــرژی( يارانه داده میشود تا بخشی ديگر از منابع حیاتی و کمیاب )آب( کشور به بهای ارزان و با ارزشافزوده پايین صادر شود. صادرات کشاورزی کشور بیش از آنكه متكی به دانش باشــد، به رانت انــرژی ارزان تكیه کرده اســت. روند خامفروشی متكی به رانت، حتی در بخش کشاورزی هم تا حد درخورتوجهی عمومیت و تسری يافته است. نگاهی کوتــاه به وضعیت تولید، صــادرات و واردات کشاورزی کشــور نشــان میدهد که کموکاستیهای زيادی در اين حوزه وجود دارد. در ايران فراموش شده اســت، همانطور که بخشهای اقتصــادی دولتی و شبهدولتی نفت، معدن، پتروشــیمی، فولاد و خودرو الزام و اجبار به همكاری و جذب فناوری خارجی و نیاز به سرمايهگذاری دارد، بخش خصوصی کشاورزی هم سخت محتاج مشــاورين و کارشناسان کارآمد، دانش فنی، فناوریها و ماشینآلات نوين و سرمايهگذاری کافی است. مديريت کارآمد توأم با صرف سرمايهگذاریهای لازم در بخش کشاورزی، به بسیاری از معضات کشور مانند اَبَربحران آب، مهاجرت روســتايیان به شــهرها، تأمین نیازها و امنیت غذايی و هزينههای ارزی واردات مواد غذايی پاســخ خواهد داد. با توجــه به پیامدها و مزايــا و منافــع کوتاهمدت و درازمــدت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيستمحیطی، سیاسی و امنیتی، انجام ســرمايهگذاریهای لازم و کارشناسیشــده در بخش بهشــدت محروم کشــاورزی، امــری ضروری و اجتنابناپذيــر اســت. امیــد اســت که مســئولان کشــور پس از استمرار نزديک به ســه دهه تمرکز بر روی بخشهــای اقتصادی و صنايع بــزرگ دولتی و شبهدولتی، روستايیان و بخش کشاورزی را نیز مدنظر و توجه خود قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.