حمله ارتش آمریکا به مواضع الحشد الشعبي

Shargh - - جهان -

کتائب سید الشهدا از مجموعه گروههاي الحشد الشعبي، روز دوشنبه در محدوده نوار مرزي عراق و ســوريه هدف گلولهباران توپخانه ارتش آمريكا قرار گرفت کــه در پي آن تعــدادي از نیروهاي اين گروه کشته و مجروح شدند. آمريكاييها مدعي شدهاند به مواضع داعش شــلیک کردهاند. کتائب سید الشهدا اعام کــرد در برابر اين حمله ســكوت نخواهد کرد و آن را بيپاســخ نخواهد گذاشــت. همچنین بنا بر گزارشهــا ارتش ســوريه حمات هوايــي خود را بــه آخرين محل عمده حضور شورشــیان در اطراف دمشق افزايش داده است. خبرگزاري رويترز به نقل از شــاهدان ميگويد آتشبارهاي اخیر ، «شديدترين» حمات در دو ماه گذشته هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.