فهرست اتهامات عليه همسر نتانياهو در 4 پرونده فساد

Shargh - - جهان -

شبكه دو تلويزيون اســرائیل اعام کرد قرار است فهرست اتهاماتي علیه ساره نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخستوزير اين رژيم در چهار پرونده فساد که ارزش آن به صدها هزار «شكل» ميرسد، ارائه شود. براساس گزارش اين شبكه، پرونده اول درباره مهندس برقي به نام «آوي فحیمه» اســت که ســاره نتانیاهو اواخــر هر هفته از وي بــراي رفتن به مقر خصوصي نتانیاهو در شهر قیســاريه براي انجام کارهاي مربوط به برق دعوت ميکرده است. ساره نتانیاهو هزينه اين کارها را از بودجه دولتي پرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.