حمله شدیداللحن اردوغان به آلمان

Shargh - - جهان -

رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوري ترکیه، آلمان را متهم کرده که با پاسخندادن به هزاران پروندهاي که به برلین ارسال شده، به تروريستها کمک کرده است. به گزارش رويترز، رجب طیب اردوغان روز دوشنبه در کنفرانسي در اســتان ريزه گفته است: آلمان مشوق و حامي تروريستهاســت. او اضافه کرد: ما به )آنگا( مرکل چهارهزارو ۵00 پرونده داديم، ولي هیچ پاسخي حتي براي يكي از آنها دريافت نكرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.