افزایش تعداد تلفات عربستان در جنگ یمن

Shargh - - جهان -

شــمار تلفات ارتــش عربســتان در درگیريهاي مرزهاي جنوبي اين کشــور با يمن در ســه ماه اخیر به ۵0 نفر رســیده است. به گزارش ايسنا، خبرگزاري «واس» عربســتان روز دوشــنبه اعــام کرد ســعید عبدالله الشــهراني، از ســربازان نیروي زمیني در مرز جنوبي عربســتان با يمن کشته شد. با کشتهشدن اين سرباز عربستاني، شمار کشتهشدگان ارتش عربستان در درگیريها با يمن در سه ماه اخیر به ۵0 نفر رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.