شکایت قضائي شيکاگو از سياستهاي مهاجرتي ترامپ

Shargh - - جهان -

بحث و مشــاجرات قضائي درباره سیاســتهاي مهاجرتــي ترامپ همچنان ادامه دارد. رهم امانوئل، شهردار شــیكاگو اعام کرد علیه دولت آمريكا اقامه دعوي کرده اســت. ترامپ تهديد کرده شهرهايي که با مهاجرتهاي غیرقانوني قاطعانه برخورد نميکنند و همچنین بــا نهادهاي کل و فدرال آمريكا همكاري نميکنند، با قطع يارانهها روبهرو خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.