تنهایی و روزمرگی

Shargh - - ادبيات -

نسیم آصف:

«مادر» عنوان نمایشنامهای است از فلوریان زلر که بهتازگی توسط نشر نی منتشر شده است. فلوریان زلر، نویسنده و نمایشنامهنویس فرانســوی است که در سال 1979 متولد شــده است. او اولین رمانش را خیلی زود و در بیستودوســالگی منتشر کرد و برنده جایزه ادبی هاشت شــد. زلر تاکنون پنج رمان منتشر کرده اما شــهرت اصلیاش بهواسطه نمایشــنامههایی است که نوشته و در کشــورهای زیادی اجرا شدهاند. از زلر، پیشتر نمایشــنامه «اگر بمیری» در همیــن مجموعه دورتادور دنیا منتشر شــده بود. اما در میان نمایشــنامههای او، «مادر» جایگاهی ویژه دارد. «مادر» نمایشــنامهای اســت در چهار پرده و با چهار شخصیت که ســاختار رواییاش مبتنیبر تکرار است. خود زلر این نمایشنامه را طنزی تلخ دانسته؛ و به نوشته پیشگفتار کتاب: «مضحکه زندگی، دردی عمیق که از سرشت و نهاد شخصیت اصلی که همزمان اصلیترین شخصیت زندگی هر بشر است، مادر اســت، بیرون میریزد، و چون دردی ناگفتنی اســت، مضحکه را آرامآرام تبدیل به تراژدی میکند. ساختار نمایشنامه، تکرار غریب هر صحنه، کــه هربار با تغییری کوچک و ناچیز موقعیت را لغزندهتــر و متزلزلتر میکند، ما را میــان واقعیت و رویا مردد میگذارد. کدام صحنه واقعیت اســت، کدام صحنه رویاست؟ آیا همه این اتفاقها در واقعیــت افتــاده؟ یا ما در خواب و کابوس مادریم؟ یا شــاید در ذهن آشفته و مجنون او هســتیم؟ حتا زمان هم ویران است: ما در زمان حال هستیم، در آینده یا در گذشته؟ آیا این صحنه روزی بعد است یا دقیقهای قبل؟ تنها پاسخ قطعی که میشود داد این است که ما در تئاتر هستیم. در زمان و در مکان تئاتر که در آن همهچیز ممکن است. اما آیا نمایشنامهای که در ذهنمان یا جلوی چشــممان در حال اجراست واقعا وجود دارد یا ندارد؟ این خودش تاملبرانگیز است!» «مادر» با دیالوگهای روزمره مادر و پدر آغاز میشــود، مادر و پدری که یک دختر و یک پسر دارند که هر دو از آنها جدا شــده و زندگی مســتقلی دارند. اما همین دیالوگهای عادی و روزمره خیلی زود تشــویش و فروپاشــی ذهنی مادر را نشان میدهد. اینکه او حالا بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی و بیهودگی دارد و مدام فکر میکند که قربانی خانواده و بهخصوص شوهرش شده و سرش کلاه رفته اســت. او میبیند که هریک از اعضای خانوادهاش به امورات زندگیشان مشغولاند و تنها اوست که خودش را وقف آنها کرده بیآنکه امروز کسی به وضعیت او حتی فکر کند. «مادر»، روایتی است از وضعیت بحرانی مادر این نمایشــنامه که البته میتوان وضعیت او را به مادر، به معنای عامش، بســط داد. بهجز «مادر»، اینروزها نمایشنامه دیگری هم با نام «آنسوی آینه» با ترجمه تینوش نظمجو توسط نشر نی منتشر شده است. «آنسوی آینه» نمایشنامهای تکپردهای در چهار صحنه و با چهار پرسوناژ است. یکی از ویژگیهای قابلتوجه این نمایشنامه، دو نوع زبانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.