قصاص، مجازات 2 مردی که 3 نفر را کشتند

Shargh - - حوادث -

شــرق:

دو مرد که در پروندههای جداگانه مرتکب قتل شــده بودند، با حکم دادگاه مجرم شناخته شده و به قصاص محکوم شدند.

در اولین پرونده مردی که متهم اســت به خاطر یک ارهبرقی پدر و پسری را به قتل رسانده است، به دو بار قصاص محکوم شد. براساس محتویات پرونده این مرد که به خاطر اختلافات پیشآمده بر ســر یک ارهبرقی، با ســلاح شکاری پدر و پسری را به قتل رسانده، چند روز بعد به وسیله مأموران بازداشت شد.

مرداد 95 وقــوع یک فقره درگیری خانوادگــی منجر به تیراندازی در روستای سنگان تهران به کلانتری امامزاده داوود اطلاع داده شد.

در ایــن درگیــری، مردی 35ســاله بــه نام کاظــم با اســتفاده از ســلاح شــکاری اقدام به تیراندازی کرده و باعث قتل یک پدر و پســر و زخمیشــدن ســه نفر دیگر از آشنایان خود شــده بود. او همراه پدر و دو برادرش از محل ســکونت خود متواری شــده بــود و کارآگاهان دستگیریاش را در دستور کار خود قرار دادند.

تحقیقات آنها نشــان میداد طرفین نزاع خویشــاوند هستند اما به دلیل اختلافــات قدیمی، بارها با هم درگیر شــدهاند. نزاع اخیر نیز به خاطر یک ارهبرقی رخ داده بود به نحوی که به گفته شاکیان، خانواده متهم، ارهبرقی یکی از مقتولان را گرفته بود اما آن را پس نمیداد. دو روز قبل از حادثه هم فرزندان طرفین با هم دســتبهیقه شده بودند. براساس تحقیقات پلیس در روز حادثه، خانواده مقتول به سمت محل ســکونت خانواده متهم که در سراشیبی قرار داشت، سنگپرانی کرده بودند که متهم با دیدن این صحنه، اسلحه شکاری خود را برداشت و به سمت آنها تیراندازی کرد و مرگ آن دو را رقم زد.

ســرانجام متهم پس از چهار ماه در رباطکریم شناسایی و دستگیر شــد. او در بازجوییهــا به هر دو قتل اعتراف کرد تــا پروندهاش برای رســیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گیرد. در جلســه محاکمه اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه ایســتاد و گفت: «خانواده مقتول از آشــنایان ما هســتند اما اختلافات ما از مدتها قبل شــروع شده بود. درنهایت بر سر پسدادن ارهبرقی یکی از مقتولان با هم درگیر شــده بودیــم. روز حادثه، وقتی ســنگپرانی طرف مقابل را دیدم، سلاح شکاریام را برداشتم و شلیک کــردم. گلولهها به پنــج نفر از جمله یک پدر و پســر از فامیلهایمان خورد و باعث فوتشان شــد. من از کاری که کردم پشیمانم و از اولیای دم درخواســت بخشــش دارم». در پایــان دادگاه، قضات برای صدور رأی نهایی وارد شــور شدند و تصمیم خود را درباره متهم گرفتند. آنها براســاس محتویات پرونده متهم را به دو بار قصاص، پرداخت دیه به مجروحان حادثه و تحمل پنج سال حبس به خاطر نگهداری سلاح و مهمــات محکوم کردند. در پروندهای دیگر مردی که در پی یک رابطه تلگرامی و عشــق به زنی متأهل مرتکب قتل شــده بــود، به قصاص محکوم شد.

متهم که مردی 30ســاله است، در پی تیراندازی به یک زن و شوهر دســتگیر شد و در اعترافاتش گفت: در یک گروه تلگرامی با زنی به نام نیلوفر آشــنا شدم. پســرعمویم در آن گروه من را عضو کرده بود. بعد از مدتی رابطه من و نیلوفر خصوصی شــد و من عاشــقش شــدم اما فهمیدم او شــوهر دارد و تابهحال این موضوع را به من نگفته اســت؛ بااینحال چون نمیتوانســتم از او دست بکشم، به رابطهام با او ادامه دادم. شــوهر نیلوفر موضوع را فهمیده بود. ســر این موضوع نیلوفر بــه من گفت میخواهــد رابطهاش را با من قطع کند. از او خواســتم از شــوهرش جدا شــود اما قبول نکرد و گفت شوهرش راضی به این جدایی نیست. برای اینکه بتوانم آنها را از هم جدا کنم، تصمیم گرفتم با شــوهر نیلوفر صحبت کنم؛ او هم به حرفــم توجهی نکرد و گفت هرچه بود گذشــته است و همســرش قول داده دیگر با فرد غریبهای رابطه نداشته باشد و از من هم خواست از زندگی آنها بیرون بروم. اما من همچنان عاشق نیلوفر بودم تا اینکه یک روز نیلوفر بعد از مدتها با من تماس گرفت و گفت باردار اســت و از من پول خواســت. خیلی از این موضوع ناراحت شــدم؛ دیگر هیچ کنترلی بر خودم نداشــتم و میخواستم هم خودم را بکشم و هم نیلوفر را. سلاحی شکاری از قبل داشــتم و مدتها بود که نگهداری میکردم. آن را برداشــتم و مقابل خانه نیلوفر رفتم.

متهم ادامه داد: زنگ در را زدم و وقتی شــوهر نیلوفر در را باز کرد، ابتدا او را زدم، بعد به ســراغ نیلوفر رفتم و با شــلیک گلوله نیلوفر را کشتم؛ میخواستم خودم را هم بکشم که تیر اسلحه تمام شد. بعد از نیلوفر زندگی برای من معنایی نداشت.

با پایان جلســه رسیدگی و با توجه به شــکایت اولیای دم و همسر نیلوفر که مجروح شــده بود، هیئت قضات وارد شــور شــدند و متهم را بــه یک بــار قصاص بــه خاطر قتل نیلوفــر، پرداخت دیــه به مرد مجروح و تحمل 10 ســال حبس به خاطر نگهداری ســلاح و مهمات محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.