مرد عراقی که زنی ایرانی را شکنجه کرده بود، دوباره محاکمه شد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی ایرانی- عراقی کــه زن جوانی را در برلین شکنجه کرد، بار دیگر پای میز محاکمه حاضر شــد. این مرد در جلسه رســیدگی، شکنجه این زن را قبول کرد و خواســت او را بــه خاطر فرزندانش ببخشند.

به گــزارش خبرنــگار مــا، 9 آبانماه ســال 91 مأموران پلیس آلمان از شــکنجه زن 26سالهای به نام غزاله در محله شــونهبرگ برلین باخبر شدند و بلافاصله پس از حضــور در محل حادثه، با انتقال این زن جوان به بیمارســتان که بینی و ســینهاش بریده شــده بود، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

غزالــه بــه کارآگاهان جنایی برلیــن گفت: پس از جداشــدن از همســرم، همراه دختــرم به آلمان مهاجــرت کــردم و پــس از مدتی در شــبکههای اجتماعــی با مردی به نام امین آشــنا شــدم و به یکدیگر علاقهمند شــدیم، قصد ازدواج با یکدیگر را داشــتیم تا اینکه روز حادثه امین به خانه من آمد و دخترم را در اتاقش زندانی کرد، سپس به سراغ من آمد و با چاقو نوک انگشــتان، بینی و سینهام را برید و مرا درحالیکه خون زیادی از دست میدادم رها کرد. در ادامه تحقیقات، پلیس برلین امیدوار بود با انتشار عکس این مرد محل اقامت او را پیدا کند، اما در ردیابیها مشخص شــد این مرد پس از ارتکاب جرم، آلمــان را به مقصد ترکیه ترک کرده اســت. همزمان با انتشــار این خبر مأمــوران ایرانی متوجه شدند متهم از طریق مرز ترکیه وارد ارومیه و از آنجا به تهران آمده است. آنها پس از شناسایی او را در 26 آبانماه دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند. امین کــه همان ابتدا به جرم خــود اعتراف کرد، با بیان اینکه رسانههای آلمان دروغ میگویند، گفت: غزاله را دوســت داشــتم، اما او رفتارهای مناسبی نداشــت، برای همین با یکدیگر اختلاف پیدا کردیم تا اینکه او از من خواســت دیگر بــا یکدیگر رابطه نداشته باشیم.

این مرد درباره روز حادثه به مأموران گفت: پس از تهیه طناب و چســب به خانه غزاله رفتم. زمانی که دخترش در را برایم باز کرد، او را به اتاقش بردم و پس از روشــنکردن تلویزیون او را در اتاق حبس کردم ســپس به ســراغ غزاله رفتم و او را شکنجه دادم.

در ادامه تحقیقات، مأموران متوجه شــدند امین در ســال 81 در برلین از همســرش جدا شده است و چند ســال بعد به ایران بازگشــته و در اصفهان با دختر جوانی وارد رابطه شــده است مدتی بعد این دختر از امین شــکایت کرد و از او جدا شــد، اما در نهایت قبل از رســیدگی به پرونده رضایت داد. امین نیز پــس از اقامت در آلمان عکسهای این دختر را در فضای مجازی منتشر کرد و همین امر باعث شد تا به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم شود.

با تکمیــل تحقیقات، کیفرخواســت علیه امین صادر شــد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران قــرار گرفت. در این جلســه که شــاکی حضور نداشــت، وکیل او با شکایت از امین درخواست دیه کرد. سپس امین در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: اتهام ورود به عنف را قبول ندارم، چون که من کلید خانه غزاله را داشتم و بهزور وارد خانه او نشــدم. ما در فیسبوک آشــنا شدیم و روز حادثه وارد خانه شده و دست و پایش را بسته و به او آسیب رساندم. در پایان، قضات امین را به 25 سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند، اما دیوان رأی را رد کرد و پرونده را برای رســیدگی بیشتر به شــعبه یازدهم دادگاه کیفری ارسال کرد. در ابتدا وکیــل غزاله در جایگاه ایســتاد و بار دیگر شــکایت را مطرح کرد و گفــت: دختر موکلم زمان حادثه 10 سال داشــته است. او درحالیکه در اتاق حبس شــده بوده، فریادهای مادرش را میشنیده، اما نمیتوانســته کاری انجام دهــد. حالا او از نظر روحی در شرایط بدی بهسر میبرد. سپس متهم در جایگاه ایستاد و گفت: قبول دارم این زن را شکنجه دادم، امــا اتهامات دیگــر را قبول نــدارم. این مرد که حاضر نشــد درباره جزئیات ماجرا سخن بگوید خواست او را به خاطر فرزندانش ببخشد.

با پایان گفتههای متهم، ختم جلســه اعلام شد و قضات بــرای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.