شک زن به شوهرش قتل او را رقم زد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

زنی که متهم اســت همســرش را به دلیل اینکــه از دادن تلفن همراهش ممانعت کرد، به قتل رســاند، بار دیگــر پای میز محاکمه رفــت. این زن در جلسه رســیدگی گفت به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم.

به گــزارش خبرنگار ما، 21 تیر ســال 94 مأموران از وقــوع یک نــزاع منجر به مرگ باخبر شــدند. آنها بلافاصله با شــنیدن این خبر به محل حادثه رفتند و متوجه شدند مقتول مرد 26سالهای است که با ضربه چاقوی همســرش نازنین به قتل رسیده است. نازنین که در صحنه جنایت دســتگیر شد، به مأموران گفت: مدتی بود که به رفتارهای همســرم مشــکوک شــده بودم. بیشــتر اوقات در شبکههای اجتماعی بود و به مــن و فرزندم توجه نمیکرد. این زن 21ســاله درباره روز حادثــه به مأمــوران جنایی گفت: شــب حادثه زمانی که به بهانه تماس تلفنی از همســرم خواستم تلفن همراهش را به من بدهد، او از دادن گوشیاش ممانعت کرد. با این کار او عصبانی شدم و سر همین موضوع با او مشاجره کردم. ناگهان همسرم به طرفم حملــه کرد و من را کتک زد. مــن نیز کنترل خودم را از دســت دادم و چاقوی میوهخوری را که در دســت داشتم، به طرفش پرتاب کردم که به سینهاش برخورد کرد. همسرم در همان حال به طرف راهپلهها دوید و نزدیک پلهها نقش بر زمین شد. همسایهها با شنیدن صدای همسرم به راهپله آمدند و صاحبخانهمان با پلیس 110 و اورژانس تماس گرفت؛ اما همســرم قبل از اینکه به بیمارستان برسد، جان خود را از دست داد. من قصد کشتن همســرم را نداشتم و فکر نمیکردم چاقو درون سینهاش فرو برود.

بهاینترتیب با تکمیل تحقیقات پلیس و شــکایت اولیــایدم کیفرخواســت علیه ایــن زن جوان صادر و پرونده بــرای رســیدگی در اختیار شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران قرار گرفــت. در ابتدای جلســه نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد؛ ســپس اولیایدم در جایــگاه ویژه قرار گرفتند و از دادگاه تقاضــای قصاص متهــم را کردند. با پایان گفتههای اولیایدم نازنین در جایگاه ایســتاد و گفت: قصد کشــتن همسرم را نداشــتم. زمانی که همسرم بــه من حمله کرد، به طرف آشــپزخانه رفتم و برای ترســاندن او چاقو را برداشــتم و بــه طرفش پرتاب کردم؛ اما نمیخواستم او را بکشم. با پایان گفتههای اولیایدم و متهم ختم جلســه اعلام شــد و قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند و نازنین را به دلیل شــبهعمدبودن قتل به پرداخت دیه محکوم کردند؛ اما دیوان عالی کشــور رأی را رد کرد و پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شــعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران فرســتاد و متهــم بار دیگر پــای میز محاکمه حاضر شد و بار دیگر حرفهای قبلیاش را تکرار کرد و گفت: از اولیایدم درخواســت دارم من را ببخشند. من قصد کشتن همسرم را نداشتم. با پایان گفتههای متهم قضــات برای تصمیمگیری دربــاره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.