پنج قاره

Shargh - - حوادث -

وقوع زمینلرزه 3/5ریشتری در ترکیه ایندیپندنت:

زمینلرزهای به بزرگی 5.3 ریشــتر شهر «بــدروم» در ترکیــه را بــه لــرزه درآورد. بنابر اعلام مرکــز لرزهنگاری آمریکا، این زمینلرزه 5.3ریشــتری منطقهای تفریحی در شــهر توریستی بدروم ترکیه را لرزاند. کانون این زلزله در 14کیلومتری جنوب شــرق بدروم و عمق 10کیلومتری بوده است.

3 عابر در پارکی در سانفرانسیســکو هدف گلوله قرارگرفتند آسوشــیتدپرس:

یک فرد مســلح روز پنجشــنبه در پارکــی در سانفرانسیســکو به مــردم و جهانگردها شــلیک کرد که باعث مجروحشــدن ســه نفر و فرار مردم وحشتزده به ســمت پناهگاهها شد. به گفته «گریس گاتپاندان»، افســر پلیس، مأمــوران به دنبال حداقل یک فرد مســلح هستند که از صحنه جرم در پارک «دولوروس» متواری شده است. «برنت اندرو»، سخنگوی بیمارستان عمومی سانفرانسیسکو در عصر پنجشــنبه اعلام کرد که حال یکــی از قربانیان وخیم است. یک نفر از آنها ســرپایی درمان و مرخص شده و نفر ســوم دچار مشکلاتی جزئی اســت و فعلا در بیمارســتان بســتری خواهد بود. «آنتونیا جوهاسز»، یکی از ســاکنان نزدیک بــه پارک کــه نزدیک به 20 سال اســت در این محل ســکونت دارد، گفت زمان تیراندازی در پارک نشســته بوده که صدای تیراندازی را میشــنود: «دیدم فردی با تفنگی در دست در حال دویدن اســت. فکر کنم درمجموع صدای سه شلیک آمد». «جوهاسز» 47ساله گفت شاهد تیرخوردن دو نفر بوده است و هر دوی آنها به وسیله مأموران امداد با برانکارد از صحنه برده شدند.

سیل در چین ۷ کشته برجا گذاشت شینهوا:

بر اثر وقوع سیل در شمال غرب چین دستکم هفت نفر جان خود را از دست دادند. مقامات محلی چین اعلام کردند جاریشدن سیل در استان «گانسو» موجب شــد هفت نفر جان خود را از دست بدهند و دو نفر دیگر ناپدید شوند.

همچنین بــارش باران بــه وقوع حــوادث دیگر همچون رانــش زمین منجر شــده اســت. مقامات محلی اســتان گانســو همچنین با بیان اینکه نزدیک به هزار نفر از ســاکنان مناطــق حادثهدیده به نقاط امــن منتقــل شــدهاند، اظهــار کردند بــارش باران موجــب مسدودشــدن جادههــا و تخریــب خانهها شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.