کلاهبرداری با واگذاری واحدهای مسکونی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فردی که از تعدادی از شهروندان اراکی با رهن و اجاره واحد مسکونی، در حدود 17 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، قبل از خروج از کشــور دستگیر شد.

سرهنگ «ســیدنورالدین حسینی»، رئیس پلیس آگاهی فرماندهــی انتظامی اســتان مرکزی، گفت: در پی ارجاع چند فقــره پرونده کلاهبرداری و اعلام گزارشهایی از شــهروندان به پلیس آگاهی اســتان مبنی بر کلاهبرداری گســترده از تعدادی شــهروند اراکی، بررســی موضوع به تیمی از کارآگاهان اداره مبــارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اســتان ارجاع شــد. وی افزود: با بررســیهای انجامشده و مشخصشــدن صحت موضوع، اقدامات لازم برای ممانعت از خروج از کشور و دستگیری وی آغاز شد. این مقام انتظامی تصریح کرد: در مراحل رســیدگی به پرونده، 9 نفر از شــاکیان شناســایی شدند که در تحقیقات انجامشده همگی آنان اعلام کردند این فرد منازلی فاقد وجود خارجــی را با تنظیم مبایعهنامه و وعده تحویــل آن در آیندهای نزدیک به آنها واگذار کــرده و تمام ثمن معامله را نیــز دریافت کرده و در برخی مــوارد مبادرت به اجاره منزل به صورت رهن کامل نیز کرده است. سرهنگ حسینی ادامه داد: در استعلامهایی که از اتحادیه اصناف انجام شد، متهم پرونده فاقد هرگونه کد رهگیری یا فعالیت در حوزه املاک اعلام شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی با اشــاره به شناســایی محل ســکونت این فرد، گفت: ســرانجام این فرد در یکی از اســتانهای کشــور شناســایی و با ترفندی خاص به شهرســتان اراک دعوت و در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شد. وی اظهار کرد: در مراحــل تکمیل تحقیقات، متهم سرانجام به جرم خود اعتراف و مشخص شد از 9 نفر از شــهروندان در حدود 17 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اســت کــه درنهایت با قــرار وثیقه بــه زندان معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.