ناکامی سارقان در سرقت محموله ژن دامی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

دو نفر که اقدام به سرقت کانتینر حاوی محموله ژن دامی به ارزش یک میلیارد ریال کرده بودنــد، در عملیات مأمــوران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

ســرهنگ «حسن یاردوســتی»، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از دامداران اصفهانی به پاسگاه دشتی شهرســتان اصفهــان مبنی بر ســرقت کانتینر حاوی محموله ژن وارداتی، موضوع در دســتور کار مأموران این پاسگاه قرار گرفت.

وی با بیان اینکــه ارزش این محموله یک میلیارد ریال است، افزود: در تحقیقات صورتگرفته مشخص شــد که این سرقت به وســیله یکی از کارگران سابق گاوداری کــه از ارزش بــالای ژنهــای دامی وارداتی مطلع بوده، انجام شده است. این مقام انتظامی بیان کرد: ســرانجام با اقدامات ویــژه و تخصصی مأموران پلیس و کنترل راههــای ورودی و خروجی در کمتر از 48 ساعت هر دو سارق درحالیکه قصد خارجکردن کالای مذکور از استان و فروش آن را داشتند، دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه با بیان اینکه کانتینر مسروقه به مالک آن تحویل داده شــد، گفت: ســارقان دو جوان غیربومی هستند که از حسننیت صاحب گاوداری سوءاستفاده کرده و دست به این ســرقت زده بودند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.