زورگیری توسط اعضای یک خانواده

Shargh - - حوادث -

پلیس:

اعضای یک بانــد خانوادگی که با تهدید سلاح ســرد از شــهروندان زورگیری میکردند، در عملیات مأمــوران فرماندهی انتظامی شهرســتان برخوار دســتگیر شــدند. ســرهنگ «علی صادقی» اظهــار کرد: در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنیبر زورگیری چند فرد ناشــناس از آنان، موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی ایــن فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: بلافاصله برای رسیدگی به زورگیریهای انجامشده تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند که با هوشیاری مأموران سرانجام دو نفر از متهمان در همان ابتدا شناسایی شدند.

ســرهنگ صادقــی افــزود: ایــن متهمــان با موتورسیکلت در مکانهای خلوت پرسه میزدند و افراد ناآشــنا را مورد تهدید قرار داده و اموالشــان، بهویژه پول و گوشــی تلفن همراهشــان را ســرقت میکردند. فرمانده انتظامی برخوار از دستگیری دو زن بهعنوان همدستان این متهمان خبر داد و افزود: یکــی از آنها مادر متهم اصلی بوده که دســتگیر و در بازرســی از منزل وی پنج دستگاه گوشی موبایل مســروقه کشــف شــد. این مقام انتظامــی با بیان اینکه متهمان از سوی مالباختگان مورد شناسایی قــرار گرفتند، گفــت: در اینباره پرونده تشــکیل و متهمان برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.