قتل در مهران، دستگیری در اهواز

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی اســتان ایلام گفت: به دنبال وقــوع یک فقره قتل در بخــش صالحآباد شهرســتان مهران، مأموران پلیس آگاهی، قاتل را کمتر از دو روز در اهواز دستگیر کردند.

ســردار نورعلی یاری اظهار کرد: ســاعت 21 روز یکشــنبه وقــوع قتل در روســتای ســربور صالحآباد مهــران به پلیس اطلاع داده شــد. با حضور مأموران در محل آنها متوجه شــدند مرد میانسالی به علت اصابت گلوله به قتل رســیده اســت. وی ادامه داد: بررسیها نشــان میداد قاتل از اعضای فامیل مقتول است که به علت اختلافات خانوادگی با او درگیر شده و مرد میانسال را با اســلحه شکاری به قتل رسانده اســت. رئیس پلیس ایلام تأکید کرد: با شناسایی قاتل تلاشهای گستردهای برای دستگیری او آغاز شد. وی ادامه داد: با اشــراف اطلاعاتی پلیــس، رد پای قاتل فراری در یکی از اســتانهای همجوار به دســت آمد که بلافاصله با اعــزام اکیپهای ویژه و با هماهنگی مرجع قضائی مخفیگاه متهم در شهر اهواز شناسایی و دستگیر شــد. فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره بــه اینکه متهم به قتل انگیزه خود از ارتکاب این قتل فامیلی را اختلافــات خانوادگی عنوان کرده اســت، گفت: پروندهای در این راســتا تشکیل شد و به همراه متهم در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.