اعتراف به 12 سرقت مسلحانه در ایرانشهر

Shargh - - حوادث -

میزان:

جانشین انتظامی شهرستان «ایرانشهر» از دســتگیری سارق مسلح ســابقهدار و کشف 12 فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

ســرهنگ غلامرضــا نورا گفــت: مأمــوران اداره مبارزه با ســرقت پلیس ایرانشهر در ادامه پایشهای اطلاعاتی و بررسی پروندههای سرقتهای مسلحانه در ســطح شهرستان، سارق مسلح فراری را شناسایی کردنــد و او را تحــت مراقبت قرار دادنــد. وی افزود: مأموران حین دســتگیری ســارق بــا وی به صورت مســلحانه درگیر شدند که با هوشــیاری و توانمندی مأموران این سارق دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه وی یک دســتگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت ســرقتی، دو قبضه اسلحه کلاش و مقادیری مهمات نیز کشف شد. این مقام انتظامی اظهار کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیســی به 12 فقره سرقت مسلحانه و بهعنف خودرو، گوشــی همراه و موتورســیکلت با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد. جانشــین انتظامی شهرستان ایرانشــهر در پایان با اشاره به اینکه تلاش برای دســتگیری دو همدست این ســارق ادامه دارد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.