پرونده«بنیتا» خارج از نوبت رسیدگی میشود

Shargh - - حوادث -

شــرق:

غلامحســین اســماعیلی رئیــس کل دادگســتری استان تهران از دســتور ویژه و خارج از نوبت به محاکم برای رسیدگی به پرونده بنیتا کودک هشــتماهه خبر داد. وی اظهار کرد: کیفرخواست ایــن پرونده صادر شــده و هماهنگیهای لازم برای رسیدگی خارج از نوبت و ویژه به این پرونده صورت گرفته است.

29 تیرماه خبر گمشدن کودک هشتماههاي به نام بنیتا و صدای لرزان مادری که از مردم تقاضای کمــک میکــرد در فضای مجازی دستبهدســت شد. هشــت روز از این ماجرا گذشــت. درحالیکه تلاشهــای پدر و مــادر و اعضای فامیــل و پلیس آگاهــی بینتیجه مانــده بود، خبری تلــخ مبنی بر فوت کودک هشــتماهه در رسانهها پیچید. کودک هشتماهه قربانی بیدفاعی شده بود که در جریان یک سرقت برای همیشه به خواب ابدی رفت. پس از اعــلام موضوع بــه پلیس، در جریــان تحقیقات مأمــوران پلیــس آگاهی تهران متوجــه رد پای دو سارق حرفهای لوازم داخل خودرو شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.