سارق محتویات خودرو با 26 فقره سرقت در گرگان دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی گرگان از دســتگیری ســارق محتویات خودرو با 26 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ «رضا عســگری» گفت: در پــی ارجاع پرونــدهای به پلیــس آگاهی گرگان مبنیبر ســرقت محتویــات خــودرو از یک دســتگاه خــودروی پراید موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران قرار گرفت. وی ادامه داد: در تحقیقات و بررســی میدانی انجامشده، متهم که یکی از سارقان سابقهدار بود، به وسیله مأموران شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شــد و در تحقیقات فنی پلیس به 26 فقره انواع ســرقت محتویــات و قطعات خــودرو در این شهرستان اعتراف کرد. این مقام انتظامی خاطرنشان کــرد: در این رابطه دو مالخر که اقدام به خرید اموال مسروقه میکردند، دســتگیر شدند. فرمانده انتظامی گرگان بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.