عامل تیراندازی در بوشهر دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

عامل تیراندازی میدان رئیسعلیدلواری شــهر بوشــهر با پیگیریهــای پلیــس و مذاکره با خانواده وی، خود را به پلیس تســلیم کرد. گفتنی اســت هویت عامل تیراندازی به وسیله مضروبان و شاهدان عینی شناسایی شده و مورد تأیید قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.