«باغهای معلق انگور» منتشر شد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

آلبوم موسیقی «باغهای معلق انگور»، اثری از گروه موســیقی «گاه»، به نوازندگی «حمید مرادیان» و «بابک کوهستانی» منتشر شــد. «باغهای معلق انگور»، نام اثری است تازه که «حمید مرادیان» با نوازندگی سنتور و «بابک کوهستانی» با نوازندگی ویولا، قطعات آن را ساخته و پرداختهاند و شامل شش قطعه بیکلام با نامهای «آن اول»، «آن دوم»، «آن ســوم»، «آن چهارم»، «آن پنجم» و «آن ششــم» اســت. در «باغهــای معلق انگور» دو ســبک موســیقی در همراهی با سازهای سنتور و ویولا کنار هم نشســته و گفتوگو کردهاند. مرادیــان درباره این اثر میگویــد: «ایده بداههنوازی هم براســاس دو فرهنگ موســیقایی، زمانی شکل گرفت که ســعی کردیم بیازماییم که آیا ممکن است دو موســیقی به ظاهــر متفاوت را همزمــان با هم نواخت و درعینحال آنها را در زیباییشناسی فرمال و جملهبندی یکدیگر محفوظ داشــت؟ بههرترتیب در این برنامه سعی شــده موسیقی دستگاهی ایران در کنار موســیقی رنســانس اروپا و دیگر اقوام کهن جهان شنیده شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.