سفر علیرضا قربانی به دور ایران با تور کنسرتهای «فروغ»

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

«علیرضــا قربانــی» در ادامــه تور کنســرتهای آلبوم «فروغ» به آهنگسازی «سامان صمیمــی» به شــمال و جنوب ایران ســفر خواهد کرد. این خواننده باســابقه موسیقی اصیل ایرانی در روزهــای 19 و ۲0 مرداد برای اولینبار در تالار آفتاب شــهر اهواز قطعات آلبوم جدیــدش را روی صحنه میبرد. فروش بلیتهای این برنامه از طریق ســایت «بلیتکنســرت» انجام میشــود. علیرضا قربانی و گروهش در ادامه عازم دیار آذربایجان میشــوند و در روزهای دوم و ســوم شهریور میهمان مردم شهر تبریز خواهند بود. این برنامه در ســالن پتروشــیمی این شــهر برگزار میشــود و فــروش بلیتهایش از طریق ســایت «ایبلیت» انجام خواهد شــد. مقصد بعدی تور فروغ، اســتان گیلان اســت و این خواننده و نوازنــدگان ارکســترش روز دهم شــهریور و در دو سانس به دیدار مخاطبانشان در شهر رشت میروند. سالن خاتمالانبیای این شهر میزبان کنسرت علیرضا قربانــی خواهد بود و فــروش بلیتهای برنامه هم از طریــق ســایت ایرانکنســرت انجام میشــود. از ســوی دیگر شنیدهها حکایت از آن دارد که خواننده آلبوم فروغ دومین اجرای این کنســرت در پایتخت را شهریور، روی صحنه میبرد، اما هنوز جزئیات دقیق این برنامه قطعی و اعلام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.