کنایه بیچاره فرهنگستان را میپذیرم

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

روز سهشــنبه 17 مــرداد، حســین هاشــمپور درباره 500 تابلوی گنجینه بانک پاسارگاد که بــه ادعای علی معلم، رئیس فرهنگســتان هنر، بیصاحب است، یادداشتی را منتشر کرد که واکنش علی معلم را به دنبال داشــته اســت کــه حاکی از همان بیصاحببودن اســت، اما «شــرق» چند روز قبلتر گزارشــی را منتشــر کرد که علیرضــا نامی و لیلی گلستان بر کذببودن این ادعا اصرار ورزیدهاند و حــالا جوابیه رئیس فرهنگســتان هنر:عزیران من! کنایه بیچاره فرهنگســتان را میپذیرم، چراکه شــأن حقوقی ملی و گرانمایه و بزرگی چون فرهنگســتان تحت سرپرستی شــخصیت حقیقی کوچکی در حد من از نظر خودم هم زیان فرهنگســتان است. نسبت «کذب محض»، اما زیادهروی اســت. آیا پانصد تابلو در فرهنگســتان نیست؟ که هســت. آیا شرکت فلان مدعی مالکیت تابلوها نیست؟ که هست. آیا مدرک و دلیل دارد؟ که ندارد. شــما برای که مینویســید؟ برای خدا و مردم یا نامردم و نامردمی. خود دانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.