امیر نادری، پس از 3۰ سال

Shargh - - هنر -

صدوچهلوپنجمین مراســم آیین دیدار فیلم «کوه» ساخته امیر نادری دوشنبهشــب، 1۶ مرداد، در موزه سینما برگزار شــد. به گزارش هنروتجربه، در این مراســم که با حضور چشــمگیر علاقهمندان به سینمای هنروتجربه و آثار این کارگردان قدیمی برگزار شــد، ســالن فردوس موزه ســینما بعد از نزدیک به 30 ســال اثری از نادری را به نمایش گذاشــت. فیلم ســینمایی «کوه» آخرین ســاخته امیر نادری که پیشازاین در جشــنوارههای مختلفی ازجمله جشــنواره ونیز هم حضور داشت، اثری خاص و در ادامه فیلمهای قدیمی این کارگردان مطرح سینمای ایران است. «کوه» بهعنوان اولین فیلم ایتالیاییزبان نادری، روایتگر ماجرای مردی اســت کــه با وجود تاریکی که پیرامونش را فرا گرفته، تقلا میکند که آفتاب را به روستای خود بازگرداند و در این مسیر به جنگ طبیعت میرود.

«دونده»، نادری، «کوه»

شــروع مراســم از ســاعت ۲0 اعلام شــده بود و تقریبا از حوالی همین ســاعت تماشاگران جلوی سالن سینما جمع شــده بودند و لحظهبهلحظه هم به تعداد آنها افزوده میشد. روال این آیین دیدار مانند دیگر مراسمهای هنروتجربه بود؛ اما با یک غافلگیری. در گوشــهای از حیاط موزه ســینما و کنار پوســتر فیلم «کوه»، یک قالب یخ بزرگ روی یک بشکه نفت قرار گرفته بود، همه آنهایی که با فیلم «دونده» امیر نادری خاطره داشتند، با دیدن این صحنه بلافاصله صحنههای بهیادماندنی این فیلم برایشــان تداعی شد. در این مراسم سینماگران و منتقدانی مانند ابراهیم فروزش، علی عباسی، لاله اســکندری، ملکجهان خزاعی، هوشنگ گلمکانی، خسرو دهقان، علیرضا زریندســت، محمدعلی ســجادی، بهزاد خداویســی، علی ژکان، مهرشاد کارخانی، عزیزالله حمیدنــژاد، غلامرضا رمضانی، مجتبی میرطهماســب، محسن امیریوسفی، اســحاق خانزادی، نظامالدین کیایی و... در کنار اهالی رســانه و منتقدان حضور داشتند که پس از امضای پوستر فیلم «کوه» برای تماشای فیلم به سالن دعوت شدند؛ اما پیش از آغاز نمایش فیلم، تصاویری از فیلم «کوه» و نقدهایی از رســانههای مطــرح دنیا درباره آن به روی پرده رفت و پس از آن روایت مرحوم علی معلم از اکران فیلم در جشــنواره ونیز را شاهد بودیم. در ادامه شاهین امین که اجرای مراسم را برعهده داشت، به روی صحنه رفت. او در بخشــی از سخنانش اشاره کرد: «امیر نادری نمونه یک سینماگر تواناست که بدون داشتن ژن خوب تنها با تکیه بر سختکوشی و توانایی خود توانست از کف خیابانهای آبادان تا حد یک سینماگر صاحب ســبک و مؤثر بالا بیاید و خود را به ســینما و جهان اثبات کند». او سپس با ادای توضیحی کوتاه درباره فیلم «کوه»، از علی عباسی، تهیهکننده فیلمهای «تنگنا» و «تنگسیر»، دعوت کرد به روی صحنه آمده و از امیر نادری بگوید.

تولدی دیگر

مهمترین نکته صحبتهای عباســی از گذشته امیر نادری تا چند دقیقه پیــش از اکران فیلم که تلفنی با او صحبت کرده بود، حول محور محبت و لحن گرم نادری بود: «انرژی، جوشش و ارتفاع حرفهای امیر نادری بر کسی پوشیده نبود و نبوغی که در وجود امیر فوران میزد، برای همه روشن است. او علاوه بر توانایی یک شرف حرفهای داشت و تمام وجودش را برای اینکه فیلم درستی عرضه شود، پای کار گذاشت. یادم هست برای فیلم «تنگسیر» او با وجود اینکه امکان حضور در هتل و اســتفاده از راننده شخصی داشت؛ اما با تدارکات فیلم در یک جا زندگی میکرد. ســطح زندگی و سطح خلقی امیر نادری از 50 ســال پیش تاکنون، یعنی از زمانی که بهعنوان یک عکاس ساده کارش را شروع کرد تا حالا که نامش در دنیا مطرح شده، هیچ تفاوتی نکرده اســت». بعد از عباسی، علیرضا زریندســت که نادری همیشه از او بهعنوان معرفش به ســینما یاد میکند، نیز به روی صحنه رفت و از طرف امیر نادری به حاضران در ســالن که کمکم به تعدادشان نیز افزوده میشد، خوشــامد گفت. زریندســت همچنین به مصادفشدن نمایش این فیلم با ســالروز تولد امیر نادری اشــاره و تأکید کرد: «بعد از نزدیک به 30 سال یک تولد دیگر برای او اتفاق افتاده است.»

موجسازی

هوشــنگ گلمکانی ســومین کســی بود که روی صحنه رفــت و درباره حضورش در کرمان و اکران این فیلم در سینمای هنروتجربه کرمان صحبت کــرد. ایــن منتقد همچنین از مصاحبــهای گفت که ســالها پیش و پس از ساختهشدن فیلم «دونده» با امیر نادری برای مجله فیلم داشته است: «این نقلقول امیر نادری در آن مصاحبه اســت، اگر «دونده» باعث شــود 10 نفر فیلمساز خوبی شوند، من کار خودم را کردهام و فکر میکنم نادری این تأثیر را در میان علاقهمندان به سینما گذاشته باشد. امیر نادری بعد از فیلم «انتظار» به یک تم ثابت در فیلمســازی رسید و «کوه» نیز اثری در ادامه همان مسیر است. این فیلم را با همان زاویه نگاه آثار قبلی نادری ببینید.»

اکران دیگر فیلمهای نادری در هنروتجربه

در ادامه این مراسم مجتبی میرطهماســب، مستندساز و تهیهکننده آثار مســتند، از امیر نادری گفت و خودش را یکی از کسانی دانست که با تأثیر از ســینمای امیر نادری وارد این حرفه شــده است. او از روزهایی یاد کرد که به واسطه حضور امیر نادری در منزل نظام کیایی- شوهر خواهرش- با سینمای او آشنا شده و در کارهای خودش از نادری الهام گرفته است: «همان سالها کــه نادری از ایران رفت، او در نامهای به بهمن مقصودلو نوشــت من رفتم ولی یک روز برمیگردم. امیر نادری در آن نامه آدرس یک درخت در بوشــهر را داده و نوشــته بود، یک روز برمیگردم، زیر آن درخت دراز میکشم، پایم را به ســینه آن میگذارم و میگویم ما خواســتیم و شد، مرد بعدی کیست؟ و این امیر نادری اســت».در ادامه مراسم نوبت به چنگیز حسنی، پخشکننده فیلم «کوه» رســید. او صحبتهایش را با یــک خبر خوب برای علاقهمندان سینمای نادری آغاز و عنوان کرد که بعد از نمایش «کوه»، بقیه فیلمهای امیر نادری که در خارج از کشــور ساخته شدهاند، خریداری و در سینماهای گروه هنروتجربه اکران میشوند. آخرین ســخنران این مراسم نظام کیایی، رئیس انجمن صدابرداران، بود که خاطرهای از ســاخت یکی از فیلمهای نادری و نبوغ او گفت؛ فیلمی که در زمان جنگ و در خوزســتان و زیر بمباران شــدید ساخته شد. کیایی در پایان عنوان کرد : «کوه خود امیر نادری است ».بعد از این صحبتها، تصویری از یادداشت امیر نادری به نمایش درآمد؛ یادداشتی که در آن فیلمش را به کامران شیردل، احمدرضا احمدی و برات پرتویی تقدیم کرده بود و پس از آن اکران فیلم «کوه» در گروه هنروتجربه رسما آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.