«ناصر فرهودی» نامی به وسعت تاریخ موسیقی

Shargh - - هنر - علی مغازهای

با تماســی از استودیو «کنگان پارسه» از درگذشت ناصــر فرهودی مطلع شــدم. برای اولینبــار خود را معاصر با موتزارت حس کــردم. معاصر با بتهوون و حتی واگنر. احساس کردم معاصر با ویوالدی و وردی بــودهام. یک آن مونتهوردی و باخ در برابر چشــمانم قرار گرفتند.وقتی خبر تشییع ناصر فرهودی را شنیدم، خود را در قرنهای پیشــین دیدم. خــودم را در درون دوره رنســانس یافتم. دوران بــاروک را در یک لحظه زندگی کــردم و تمــام فرازوفرود دوران کلاســیک و رمانتیک موسیقی اروپا را به آنی مرور کردم و با گذر از روزگار مالر و برامس و شــوبرت به روزگار معاصرتر و عصر اشتوکهاوزن و شوئینبرگ و مسیان و کیج رسیدم. اما با وجود گذر از تمام این دورانها، یک نام در تمامی مســیر عبور از تاریخ موســیقی در ذهن و اندیشه من تکرار میشد و گویی صاحب این نام شاهد و ناظر تمام ادوار تاریخی و تحولات فکری و سبکی تمام قرنهای گذشــته بود و امروز این نام که بــرای من معاصریت داشــت با نام باخ و بتهوون و مالر و شوستاکوویچ و... به دیار عدم رهســپار شده است؛ به روزگارانی که من خود را در حیرت، وامانده غربتی مهآلود در گذر تاریخ و زمانی ســنگینگذر که آن را نــه بدایت و نه نهایتی پیدا بود میدیدم، هر نوار موســیقی را که میخریدم و در میان صداهای درون ســلولهای مغناطیس آن گم میشدم، میدیدم در گوشهای از جلد آن نام ناصر فرهودی هم بود. انگار کــه او عضو جداییناپذیر هر اثر موســیقایی بود و من اینک بــر بیتقویمی برخی نامهــا که عمــر خویش را با آنها زیســته بــودم، در تنهایی خود گریســتم. ناصر فرهودی از بین ما پرواز کرد و رفت؛ موسیقیدانی که هر شنونده موسیقی در سرزمین ایران با نامش انس و پیوندی تاریخی داشت. نــام فرهودی با تاریخ ضبط و فــن و هنر صدا در این مملکت عجین بود. نامش جاوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.