پشت پرده اختلاف درباره تنظیم سند مالکیت خودرو

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

محمدعلی اســفنانی، مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری درباره اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران در ثبت سند خودرو اظهار کرد: صدور سند ســبز با آییننامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درســت است. چراکه اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت )سند سبز( کفایــت کرده و همواره به آن اســتناد میکند. اما این مهم تا زمانی درست اســت که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دســت مالک اول آن باشد. وی افزود: قانون مدنی ماده 284 در تعریف سند رسمی میگوید سند رسمی آن است که از سوی مأموران دولتی تنظیم شــود، موضوعی که کانون ســردفتران به آن ایرادی نمیگیــرد. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگســتری گفت: اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است؛ زمانــی که مالکیت خودرو به دیگــری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این در حالی اســت که قانون مدنی مــا نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قراردادهای معتبر میداند. اسفنانی با بیان اینکه برگ سبز نیروی انتظامی مالک دوم خودرو را ثابت نمیکند، گفت: اگر اختلاف بین دارنده جدید و ســابق خودرو پیش آمد، چگونه میشــود اثبات کرد؟ این دعــوای طولانی با گفتن شــفاهی ثابت نمیشود. تعجب میکنم برخی در پلیس راهور به این مسائل توجه نمیکنند. سندی که در دفترخانه ثبت میشــود تمام جزئیات ســند را نوشته و متقن اســت. قانون نوشتهشده در این زمینه برای رفع اختلاف است و غیر از آن کارایي ندارد. وی در واکنش به اظهارنظر «معاونت قوانین مجلس» مبنی بر اینکه «سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رســمیت دارد و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد»، اظهار کرد: طبق قانون این معاونت اجازه تفســیر قانون ندارد چراکه تفســیر قانــون یا برعهده نمایندگان مجلس از طریق استفساریه )درباره قوانین عادی( اســت یا تفسیر از سوي قاضی یا دادرس برای استناد به قانون یا تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان است. نظر کمیســیون اصل نود این است که طبق اصل حقوقی نقل و انتقال باید ثبت شود و صرفا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است. سخنگوی سابق کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره رأی دادسرای نظامی تهران بهنفع کانون سردفتران و الزام پلیس به جمعکردن بنرهایی علیه کانون گفت: کاری که پلیس در این زمینه انجام داده، بدعت نامتعارف و غیرقانونی است. کجا دیدهاید مجموعهای برای خود اختیار قائل شــده یا علیه قانونی اعلامیه بچسباند یا مردم را تحریک کند؟ حتی اگر پلیس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.