مجمع عمومی سالیانه بیمه ایران برگزار شد

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

مجمع عمومی ســالیانه شــرکت سهامی بیمه ایران برگزار شــد و پس از ارائه گزارش عملکرد از ســوی محســن پورکیانــی، رئیــس هیئتمدیره و مدیرعامــل بیمه ایــران، علــی طیبنیا، وزیــر امور اقتصادی و دارایی، از عملکرد بیمه ایران تقدیر و تشکر کرد. محســن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران، در این مجمع ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت متبوعش اعلام کرد: نرخ رشد پرداخت خسارت از هشت درصد در ســال 94 به 22 درصد در ســال 95 رســیده و این شــرکت روزانه 28 میلیارد تومان بــه زیاندیدگان و ذینفعان خسارت پرداخت میکند. مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: نرخ رشد حق بیمه از هفت درصد در ســال 94 به 16 درصد در سال 95 رسیده و حق بیمه را به بیش از دو برابر افزایش داده است. وی همچنین حرکت اســتراتژیک این شــرکت به سمت بیمههای زندگی را عامل موفقیت و کسب نرخ رشد 21درصدی در این رشته عنوان کرد و گفت: این رشد در بیمههای زندگی بیشترین نرخ رشد در کشور بوده و نشاندهنده عملکــرد منطقی بیمه ایران اســت. پورکیانی ترمیم توانگری مالی بیمه ایران را که دوباره مسیر صعودی در پیش گرفته است، نشانه بسیار مهم و خوبی برای این شــرکت دانســت و گفت: میزان اخذ ذخایر فنی شرکت در سال 95 بالغ بر 104 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در صنعــت بیمه بینظیر و معادل کل حق بیمه صادره شرکت در حسابهای ذخیره است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.