تمرکز رنو بر افزایش تولید و داخلیسازی در پروژه تندر90

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مطابق توافق صورتگرفته با شرکای ایرانی، دو اولویت اصلی رنو درباره پروژه تندر90 برای سال جاری، افزایــش کمی و کیفی تولید و همچنین داخلیســازی است. درحالحاضر، برنامه تولید روزانه 700 دستگاه از محصولات رنو در حال اجراســت. از سوی دیگر، تولید موتور در شــرکت مگاموتور از ســر گرفته شده و تولید گیربکس در شــرکت چرخشــگر در حال انجام است. داخلیســازی ترمــز ABS نیز بــه زودی انجام خواهد شد. شــرکت رنو در حال برنامهریزی جامع برای بهروز نگهداشــتن پروژه تندر90 است و همکاری در این زمینه با دو شرکت ایرانخودرو و پارسخودرو در جریان است. درحالحاضر، مجمــوع تولید روزانه محصولات رنو در ایران به 700 دســتگاه در روز رسیده که از زمان امضای قرارداد تندر90 رکورد محســوب میشــود. تــا کنون، داخلیســازی تندر90 حدود 60 درصد و ساندرو حدود 40 درصد اســت. قرار اســت نرخ داخلیسازی هر دو خودرو در سالهای آتی به 80 درصد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.