والنسیا در مسیر کاراکاس

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي:

نظامیان وابســته به مادورو در مســیر پایگاه نظامی پاراماکای شهر والنســیا مقابل شهروندان خشــمگین و معترض صفآرایی کردهاند. قدرتنمایی نیروهای امنیتی مادورو فقط در پایتخت نیســت. شهر والنســیا در نزدیکی کاراکاس هم در قبضه آنهاســت. اغلب ساکنان شــهر به حضور مادورو در رأس قدرت و نتایج انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی معترض هستند و این اعتراض را در قالب حمله به پایگاههای نظامی شــهر نشــان میدهد. دولت این حملات را تروریستی توصیف کرده و دســتور داده اشد مجازات برای تروریســتها در نظر گرفته شود. درگیریهای اخیر در والنســیا دو کشته و دهها زخمی بر جا گذاشته است. تا اینجای کار نظامیان ونزوئلا پشــت مادورو، رئیسجمهور این کشــور درآمدهاند. اعتراضات ونزوئلا از چند ماه پیش و در واکنش به فساد اقتصادی و سیاسی دولت آغاز شده است.

عکس: آرکانزاس دموکراتگازت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.