توفان ۲۵ زخمی به جا گذاشت

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک یواسایتودی آمریکا با عکســی از توفان شهر تولسا در ایالت اوکلاهامای آمریکا آغاز میشــود. کارشناســان آبوهوایی میگویند این توفان غافلگیرکننده بوده اســت. آنها از تورنادوی شهر تولسا با عنوان توفان نادر یاد کردهاند. تلفات جانی این توفان چندان قابل ملاحظه نبوده و خوشــبختانه کســی جانش را از دست نداده اســت. اما ۲۵ نفر از شهروندان تولسا زخمی شدهاند. مأموران امداد با متوقفکردن عبورومرور داخل شهر، تلاش کردهاند مسیرها را برای حضور خودروهای امداد و دیگر نیروهای کمکرسان شهری باز کنند. سیستم برقی شــهر به دلیل وزش توفان قطع شده و خسارات مالی زیادی به وجود آمده اســت. گزارش نخست روزنامه یواسایتودی درباره بازخوانی یادداشــتهای یکی از مهندســان گوگل اســت. او ادعا کرده بیشــترین بحث در زمینه استخدامها در این کمپانی عظیم تکنولــوژی و اینترنتــی، حول محور شایستهســالاری شــکل گرفته اســت. این مهندس معتقد است به لحاظ بیولوژیك آقایان در زمینه تکنولوژي تواناتر از خانمها هستند!همین اظهار نظر باعث اخراج او شــده اســت. در گزارش یواسایتودی آمده بازخواني این یادداشتها باعث بروز خشم و عصبانیت در میان اعضا شده است. آنها گفته اند این نوع نگاه متاسفانه وجود دارد و باعث مي شود تنوع ملیتي و جنسیتي در محیط کار از بین برود. مطلب دیگر در صفحه یک این روزنامه درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه کرهشــمالی و بروز تنش میان آنهاســت. نمایندگان هر دو کشور در اجلاس آسه آن در مانیل حضور داشته اند، اما از گفتگوي مستقیم پرهیز کرده اند.

گزارش یواسایتودی درباره تغییر ارزشها در سیلیکون ولی قابل تأمل است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.