از اصطلاح «تغییرات اقلیمی» استفاده نکنید

Shargh - - روزنامه -

بعد از خــروج آمریکا از پیمان پاریــس و بیاعتقادی ترامپ به مسئله تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین، دستورالعمل تازهای برای کارمندان اداره کشــاورزی آمریکا نوشــته شده است؛ به جای اصطــلاح «تغییرات اقلیمــی» از ترکیب جایگزین «افراطیشــدن اوضاع آبوهوا» اســتفاده کنید! روزنامه گاردین بریتانیا در تیتر یک خود به این موضوع اشاره کرده است. نویسنده گزارش ادعا میکند ایمیلهای ردوبدلشده میان کارمندان و رؤسا را در اداره کشاورزی بررسی کرده و متوجه این موضوع شده است. ترامپ پیش از ورود به کاخ ســفید خــروج از پیمان پاریس را وعــده داده بود. روزنامه گاردین در عکس یک مأموران آتشنشانی آمریکا را در کالیفرنیا به تصویر کشیده است. آنها تلاش میکنند درختان و بوتههای گیاهی آتشگرفته را خاموش کنند. مناطق گیاهی خشک کالیفرنیا هر سال به دلیــل افزایش زیاد دما دچار حریق میشــوند. علت عمده این اتفاق تغییرات اقلیمی است. گزارش دیگر گاردین درباره هشداری اســت که چند روز پیش قاضی دادگاه خانــواده بریتانیا اعلام کرده بــود. او از کمبود مراکز رواندرمانی و نگهداری نوجوانانی که اقدام به خودکشــی میکنند، گله کرده بود و هرگونه سهلانگاری را مساوی با دستداشتن در مرگ آنها دانسته بود. گاردین مینویسد با اینکه قاضی مونبی هشدار داده، اما باز هم این دســت از افراد جا و مکانی برای ریکاوری روانی ندارند و ســرگردانند. اشاره مستقیم قاضی مونبی به پرونده دختری ۱۷ساله است که سابقه اقدام به خودکشی داشته و در هیچ مرکزی برای ریکاوری بستری نشده است.

گزارش گاردین درباره جایگزینی اصطلاح تغییرات اقلیمی خواندنی است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.