توفان ناخوانده ماه آگوست

Shargh - - روزنامه -

تلفــات جانــی توفان آگوســت در ایالت اوکلاهاما چندان زیاد نبوده است، تنهــا ۲۵ نفر از اهالي تولســا زخمی و مصــدوم شــدهاند؛ اما خســارات مالی این توفان در این شــهر سنگین ارزیابی شده اســت. خطوط برقرسانی در شهر قطع شــده و ساکنان تولسا را به دردسر انداخته اســت. لاشــه درختــان و آوار برخی خانههای آسیبدیده موجود در خیابانها باعث شــده مأمــوران امداد ابتدا راههای ورودی به شــهر را مسدود کنند تا بتوانند به بينظمي داخل شــهر سر و ســامان بدهند. کارشناسان آب و هوایی تولسا میگویند تورنادو این وقت سال نادر و غافلگیرکننده است.

عکس: یواسایتودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.