آشناهای غریب

Shargh - - روزنامه -

ســاکنان دومــا کوپنشــان را ارائه میدهند و جیره روزانه آب و غذایشان را دریافــت میکنند. کار هر روزشــان اســت. دومــا در حئمه دمشــق، بار ســنگین حملات پایتخت را به دوش کشیده و سپر بلای دمشق شده است. در همه این سالهای درگیری داخلی در سوریه این دوما و ساکنانش بودهاند که آواره شدهاند و خانه و زندگیشان را از دســت دادهاند. با اینکه آرامشی نســبی در بخشهای مختلف سوریه برقرار شده، اما زندگی روزمره ساکنان دوما و اغلب شهرهای سوریه به مدد کوپن و جیره و کمکهای یونیســف و سازمان ملل میگذرد.

عکس: الشرقالاوسط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.