تلاش دوباره کویت برای حل بحران قطر

Shargh - - روزنامه -

نامههــای امیــر کویت در جده به دســت محمدبنســلمان، نایب ملکســلمان، پادشاه عربستان، رســیده است. الشرقالاوسط در تیتــر یک ادعا میکند امیر کویت در تلاش اســت تا بحران قطر را حل کند. او نامه مشــابهی را راهی قاهره کرده تا به دســت سیسی، رئیسجمهــور مصــر، برســد. الشرقالاوســط در عکــس یک، دو نماینده کویت را به تصویر کشــیده اســت. آنها در جده با شــاهزاده محمدبنســلمان دیدار کردهانــد. کویت بهعنــوان مرضیالطرفین دعوای قطر و ائتلاف ضدقطری به رهبری عربستان شناخته میشود. این کشــور سعی میکند مســئله را از طریق بزرگمنشی و گفتوگو حل کند. الشرقالاوســط در مطلبی دیگر خبر میدهد پادشــاه اردن و محمود عباس در پی تشــکیل شبکه متحد هســتند. این روزنامه سعودی به سفر ملکعبدالله به رامالله اشاره میکند و از گفتوگوی دو سیاستمدار اردنی و فلسطینی بر سر مسائل اخیر مسجدالاقصی میگوید. عبدالله و محمود عباس میخواهند برای مقابله با حوادث اینچنینی و همچنین حفظ شــأن امان و رامالله بیش از گذشــته با یکدیگر تعامل داشــته باشند. ملکعبدالله بعد از پنج ســال دوباره به رامالله سفر کرده است. الشرقالاوسط در خبری دیگر از گشایش برگی جدید از دفتر روابط میان تهران و حماس خبر میدهد. نماینده حماس، عزتالرشق، در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرده و از لزوم اتحاد میان همه مسلمانان جهان علیه دشمن مشترک گفته است.

خبرهای مهم منطقه خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.