تلاش عربستان برای متحدکردن مخالفان اسد

Shargh - - روزنامه -

تیتر یک نشــنال خبر میدهد عربســتان قصد دارد مخالفان اسد را گــرد هم جمع کند و به آنها انســجام بدهد. این روزنامه اماراتی در گزارش خــود این برنامه را توضیح میدهد و مینویســد طرف ســعودی تصمیم گرفته از گــروه مخالفان اســد بخواهد جنگ را تمــام کنند و مســائل را از طریق گفتوگو و مذاکره و دیپلماســی پیش ببرند. مســئله مهم در این ماجرا از نظر عربســتان این است که گروههای مخالف اسد بتوانند یک جبهه مشترک تشکیل بدهند. ســخنگوی گروه مخالفان اســد این برنامه را تأیید کرده و از طرفی گفته برنامه مســکو - قاهره هم یکــی دیگر از پلنهای پایان غائله ســوریه است. پلن دوم شامل بهرسمیتشناختن گروههای مخالف اسد و ادامه گفتوگوها در ژنو میشود. عکس یک روزنامه نشنال دیدار ملکعبدالله دوم، پادشاه اردن و محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلســطین را در رامالله به تصویر کشــیده است. نشنال نوشــته حضور پادشــاه اردن در رامالله در کرانــه باختری اتفاقی تاریخی اســت. این سفر یکروزه بوده و به منظور اتحاد میان اردن و فلســطین در برابر خشونتهای اســرائیل در مسجدالاقصی صورت گرفته است. نشــنال در گزارشی دیگر از سفر نمایندگان آمریکا به کویت و مانور مشترک ترکیه و قطر در خلیجفارس خبر میدهد. هدف سفر نمایندگان آمریکا به کویت گفتوگو درباره بحران قطر و بررسی این موضوع است.

خبری از مسائل داخلی امارات در صفحه یک نشنال نیست.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.