طواکعننشه قنااملههيابيگازينهه فا،ي شکهرته نداارييهرانن مط شد جرفحي

Shargh - - جامعه -

گــروه جامعه:

براســاس اعــام اعضــاي منتخب شوراي شــهر پنجم تهران، شــهردار جديد پايتخت روز پنجشــنبه مشخص ميشــود. پنج گزينه اصلي اين ســمت چند روز پيش برنامههــاي خود را براي مديريت شــهر ارائه دادند. درهمينحال محمدباقر قاليبــاف، شــهردار 12 ســاله تهــران، در واکنشــي کنايهآميز نســبت بــه برنامههاي اين پنــج گزينه در مراسم افتتاح خط پرحاشيه 8 مترو تلويحا گفته بود برنامههاي ارائهشده هيچ چيز جديدي نداشت و به صراحت ادامه داد همه اين برنامهها را ما از ســال 84 پيگيري کرديم.

در واکنــش بــه هميــن حرفهــاي قاليبــاف، محمدعلــي نجفــي، اصليتريــن گزينــه ســمت شــهرداري تهران که به احتمال بالا بيشترين رأي را در ميان اعضاي شــوراي پنجم هــم دارد، در کانال تلگرامي خود دراينباره اينطور نوشت: «محمدباقر قاليباف گفته است: «پنج کانديداي شهرداري تهران حرف جديــدي براي ارائه ندارند!» بله قرار نيســت هميشه حرف جديد بزنيم. گاهي بايد به حرفهايی که 12ســال گفتهاند و به آنها عمل نکردهاند، عمل کنيم و اشتباهات و خطاها را اصاح کنيم.»

مشــروح حرفهاي قاليباف دربــاره برنامههاي گزينههاي شــهرداري تهران به اين شــرح بود: «در هفته جــاري پنج کانديــدا براي شــهرداري تهران برنامههــاي خود را ارائه کردند که رســانهها آنها را منتشر کردند. تمامي برنامهها براساس آن چيزي بود که ما در سال 84 بهعنوان رويکردها و سياستهاي خود تقديم دومين دوره شوراي اسامي شهر تهران کرده بوديم.

اين موضوع نشان داد با وجود همه فضاسازيها، راهبرد شــهرداري تهران درست بوده و اين افراد نيز به اين موضوع رســيدهاند، اما اينهمه فضاســازي چــه لزومي داشــت ؟» قاليباف تأکيد کــرد : «جالب اســت در برنامههاي ارائهشــده متــن صحبتهاي ما آمــده و بــه موضوعاتي که ما اشــاره کرده بوديم همچون ارتقای کيفيت زندگي در شــهر، مشــارکت مــردم، شــفافيت، هوشمندســازي، توســعه حملونقــل، محيــط زيســت، آمــوزش شــهروندي و حرکت انســانمحور تأکيد شــده بود. طبيعي اســت که مــا برنامهها را براســاس خــرد جمعي داده بوديــم و وقتــي خــرد جمعي وجود داشــته باشــد، قطعا اين برنامهها طوري خواهد بود که امروز نيز از سوی اين افراد ارائه ميشــود». وي با تأکيد بر اينکه مشخص شد برنامههاي ارائهشــده يکي است، افزود: «مردم قضاوت خواهند کرد که افــراد و جريانات، کداميک بــه وعدههــا بهتر عمــل کردهاند. بيترديــد زماني که ميگوييــم رويکرد مردمي؛ يعنــي همين تحقق شوراياريها؛ شوراياريهايي که هم دولتهاي قبل و هم همين دولت مانع حضــور مردم در انتخابات آنها شــدهاند. البته عاقهمندم که اين راهبردها که همان راهبردهاي ماســت محقق شود، البته برخي از آنها را از قلم انداختهاند، اما تحقق آنها پيشــرفت شــهر را بههمــراه دارد و منفعــت آن بــه همه ما ميرسد». اين انتقــاد قاليباف از برنامه کانديداهاي مديريت جديد شــهري تهــران در حالي اســت کــه ميتــوان تنهــا در چنــد مورد از ايــن برنامهها که محمدباقــر قاليبــاف ادعــاي برنامهداشــتن و ورود کامل به آنها را دارد موارد نقضي را آورد که او بايد در جلسات متعدد از آنها دفاع کند. عملکرد شهردار تهران در حوزه شفافيت مالي و اجرائي به اذعان اعضاي شوراي شهر تهران و دستگاه قضائي و حسابرســيهاي متعــددي که بــدون اظهارنظر بودند، گوياي عــدم موفقيت او در ايــن حوزه اســت. ضمن اينکه قاليبــاف در حالي از شــفافيت مالي صحبت ميکند که پرونده واگذاري اماک مديرانش هنوز باز اســت و دادستان تهران از بازگردانــدن تعدادي از اين اماک و مبالغشــان خبر داده است.

محمدعلي نجفي، اصليترين گزينه سمت شهرداري تهران که به احتمال بالا بيشترين رأي را در ميان اعضاي شوراي پنجم هم دارد، در واکنشي به قاليباف در کانال تلگرامي خود نوشت: قرار نيست هميشه حرف جديد بزنيم. گاهي بايد به حرفهايى که ۱٢سال گفتهاند و به آنها عمل نكردهاند، عمل کنيم و اشتباهات و خطاها را اصلاح کنيم

آنچه شــهردار تهران به عنوان هوشمندســازي و کاهش ســفرهاي درونشــهري از آن ياد ميکند، محدود به کارتبليتهايي اســت که بعد از 12 سال تنها بين اتوبوس و مترو مشــترک اســت و در همان هم اشــکالات اجرائي بســياري وجــود دارد و روند هوشمندسازي سوار تاکسيهاي تهران نشده است. عاوه بر اينها، به زبان قاصر شــهردار تهران در دفاع از عملکرد محيطزيســتي و کاهش آلايندههاي هوا هم بايد اشاره کرد، چه اينکه شهرداري تهران، چه با قطع انبوه درختان و کاهش باغات و چه با مديريت ناکارآمدي که در مورد طرح ترافيک و روزهاي زوج و فرد داشــت، نتوانســت ســهم خود را از کاهش آلودگي هوا اجرائي کند.

گفتني اســت، محمدعلي افشــاني پــس از يک نشســت خبري که چندان مورد اســتقبال رسانهها قــرار نگرفت، از روند انتخاب شــهردار تهران انتقاد کرد و از ادامه اين روند انصراف داد. وي در بيانيهاي کــه در اين رابطه صــادر کرد، نوشــت: «با توجه به تکمرحلهايشــدن انتخاب شهردار مطابق مصوبه منتخبان شــوراي شــهر جديــد تهــران، از نامزدي انصــراف ميدهم تــا حمايت از شــهردار منتخب يکپارچه و قويتر باشــد». به اينترتيب کانديداهاي باقيمانده که از امروز، فردا در شــوراي شهر تهران برنامههاي خود را تشريح ميکنند شامل محمدعلي نجفــي، الهــه کولايي، محمد مرعشــي و محســن مهرعليزاده خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.