ارتباط ایمان به خدا و انتقاد از شهرداری

Shargh - - جامعه -

شرق: شورای شــهر چهارم آخرين لحظاتش را میگذراند و همچنان انتقاد به عملکرد مديريت شهری در اين شــورا داغ بود؛ انتقادهای اصاحطلبان و البته واکنش اصولگرايان. در همين جلســه، مهدی سروری و رضا تقیپور نقدهای همکارانشان از عملکرد مالی شهرداری تهران را سياهنمايی قلمداد کردند. محســن پيرهادی، عضو هيئترئيســه شورای چهارم هم، خطاب به اعضای منتقد گفت: «اگر ارتباط شــما با خدا زياد بود و اين ارتباط را اصاح میکرديــد، اينطور حرف نمیزديد». درحالیکه شــورای شــهر تهران قرار بود هفته گذشــته آخرين جلسه خود را داشته باشــد و تمام شود، با اعام رسمی شورای نگهبان همچنان ادامه دارد. اين هفته، گزارش عملکرد مالی شــهرداری تهران در صحــن ارائه و با واکنشهای متفاوتی روبهرو شــد. از ســويی، برخی از اعضا گزارش را غيرواقعی و ناموثق خواندند و برخی ديگر از جايگاه ســخنگوی شــهرداری تهران و به جای معــاون مالی به دفاع از عملکرد شــهرداری پرداختند و در نهايت به بسياری از سؤالات مهم پاسخ داده نشد.

قدرتالله گودرزی، معاون مالی شــهرداری تهران، رقم بدهی شهرداری را حــدود 1٥هزارميليــارد تومــان اعــام کرد و گفــت: درآمدهــای پايدار و ســاير درآمدهــا در ســال 84 که کل درآمد شــهرداری نقد بوده اســت، هزارو323ميليارد تومان بوده که 217 ميليارد تومان آن به ميزان 16 درصد پايدار بوده اســت. در ســال84، شــهرداری تهران 84 درصد درآمد ناپايدار داشته، اما اين عدد در سال 95 برابر پنج هزار و 102 ميليارد تومان بوده است کــه 33 درصد بودجه را تشــکيل میدهد و 67 درصــد نيز درآمد عوارض، ارزش افزوده، عوارض نوســازی، عوارض کســب و پيشــه، عوارض خودرو، عوارض بهای خدمات پســماند، عوارض حفاری، تبصره 2 ماده 32 و ســاير بخشها را شامل میشود.

معاون مالی شــهرداری تهران با اشــاره به اينکه بارها شــنيده شده که منتقدان مديريت شــهری تهران را شهر ســوخته مینامند و میگويند قرار است شهر سوخته تحويل بگيرند، گفت: ارزش تقريبی اماکی که در اين 12 ســال تملک کرديم، 22هزار و 845 ميليارد تومان بوده است. ارزش تقريبی تهاتر اماک نيز 11هــزار و 92 ميليارد تومان بوده اســت. يعنی دارايیهای شهرداری تهران در اين مدت بيش از دو برابر افزايش يافته است.

گودرزی در زمينه بدهیهای شهرداری نيز گفت: اولا، بدهیداشتن نقطه قوت اســت، ما برای افزايش سرمايه شــهر تعهد ايجاد میکنيم. بر همين اساس، تا امروز ديون مناطق 22گانه ششهزار و 351ميليارد تومان بوده که در اين رقم پيمانکاران، اماک، بيمه و ماليات هم ديده شده است. همچنين، ديون سازمانها و شــرکتها دوهزار و 168ميليارد تومان است. ازهمينرو، اعام میکنم در مجموع شــهرداری تهران هشت هزار و 519ميليارد تومان مجموعه ديونش است.

وی با يــادآوری اينکه در بانکها ميزان بدهی بابت تســهيات دريافتی شهرداری تهران تا امروز ششهزارو 992ميليارد تومان است، متذکر شد: اين ميزان بدهیها معادل اصل وام است. شــايد، يک تا حداکثر دوهزارميليارد تومــان برای ســود و جرايم نيز وجود داشــته باشــد. ازهميــنرو، مجموع بدهیها معادل 15هزار و 511ميليارد تومان است که شامل ديون شهرداری در امــاک و پيمانــکاری، بيمه، ماليات، تســهيات بانکی و... اســت. اينکه عددهای 60 و 40هزارميليارد تومانی اعام میشود، درست نيست. اميدوارم از اين به بعد دوســتان مصاحبهها را اصاح کنند. معاون مالی شــهرداری تهران با اعام اينکه ما سه ملک به بانک شهر به صورت صورتجلسهشده با حضور رئيس شورای اسامی شــهر تهران تحويل دادهايم، گفت: معادل سه هزارميليارد تومان ســه ملک در کنار اتوبان چمران، دردشت و مهرويا واگــذار کردهايم که در مجموع ســههزار و 10ميليارد تومان ارزش اين ســه ملک اســت. 60 درصد شــهروند و شــهرآفتاب نيز مطابق مصوبه شورای شــهر واگذار شده است که هماکنون در حال کارشناسی است. عاوه بر اين، ميزان دوهزارميليارد تومان تراکم و پروانه نيز به صورت صورتجلســه که هزارميليارد تومان آن کارسازی شده واگذار شده است که در مجموع 9هزار و 247ميليارد تومان اصل وام بوده و هفتهزارميليارد تومان آن رقم در اين بازپرداختها مسترد شده است.

ايــن اظهارات گودرزی با ســؤال تعدادی از اعضا روبهرو شــد و مهدی تندگويان در واکنش بــه آن گفت: ما هم از خدا میخواهيم که اين اعداد و ارقام اعامشــده واقعی باشــد، وگرنه قصد و مرضی نداريم که اين اعداد را قبول نکنيم. او با رد آمارهای ارائهشــده درباره درآمدهای پايدار شــهرداری تهران، گفت: اول تکليف تهاترهای شناور را مشخص کنيد، چراکه شهرداری در تسويهحســاب با پيمانکاران مناطق تحت شرکتهای کارگزاری همچون جهان و... تهاتر شــناور يا هلوگرام میدهد و بايد شــهرداری مشخص کند چه ميزان هلوگرام در اختيار پيمانکاران اســت، چراکه اين اعداد بعدها جزء ديون و مطالبات شهرداری میشود. او با طرح اين سؤال که چطور در مدت سه روز، سه هزار ميليارد تومان زمين را به بانک شهر دادهايد؟! افزود: هنوز موضوع فروش شهر آفتاب و شهروند برای ما جا نيفتاده و من مدعی هستم برند شهروند 10هزارميليارد تومان میارزد و 650هزار مترمربع فضای تجاری نيز در اختيار شــهروند است. گودرزی پس از اين اظهارات بدون ارائه پاسخ هرگونه تراکم سيار را رد کرد و گفت: تا به حال هلوگرام و تراکم سيار دست کســی ندادهايم، هرکســی يک تراکم ســيار آورد به من بگوييد، چرا اعداد و ارقام میسازيد؟ 45هزارميليارد تومان بدهی را از کجا آورديد؟ اين حرفها خوب نيســت و عملکرد من و شــما را با هم خراب میکند. محمد سالاری، رئيس کميســيون شهرسازی نيز به جلســه چند روز قبل معاون شهردار در کميســيون اشــاره کرد و گفت: هفته پيش در گزارش معاونت ميزان بدهی به بانکها 13هزارميليارد بود، اما امروز شــش هزارميليارد تومان بيان شد، چطور در يک هفته به تفاوت هفت هزارميلياردی رسيديد؟

احمــد حکيمیپــور گفــت: مــا نمیگوييــم شــهرداری کاری نکرده و نمیخواهيم عملکرد آن را زير سؤال ببريم، اما آيا اين هزينهها با خروجیها تناســب دارد يا خير؟ مديری ممکن اســت با 50ميليون تومان، صد ميليون کار عرضــه کند که به او میگويند مدير موفق و مديری ممکن اســت با صد ميليون تومــان، 50ميليون کار عرضه کند! ســؤال اصلــی من درخصوص مديريتِ درآمد و هزينه شــهرداری تهران اين اســت که در 12 سال گذشته تهران را گران اداره کردهايم يا نه؟

در ادامــه اين اظهارات اعضای شــورا، تعــدادی از اعضای اصولگرا بهجای معاون شــهردار به دفــاع از عملکرد مالــی پرداختند و مهدی سروری و رضا تقیپور با زيرسؤالبردن نقدهای همکارانشان از عملکرد مالی شــهرداری تهران اين اظهارات را ســياهنمايی عملکرد شهرداری تهــران قلمداد کردند. محســن پيرهادی، عضو هيئترئيســه شــورای چهارم، هــم در اين نقد همکارانش ســنگتمام گذاشــت و خطاب به اعضــای منتقد گفت اگر ارتباطتان با خدا زياد بود و اين ارتباط را اصاح میکرديد اينطور حرف نمیزديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.