برنامه سوم توسعه تهران و ساختار برنامهنويسی در مديريت شهری

Shargh - - جامعه - زهرا نژادبهرام*

با نزديکشــدن به زمان آغاز بــه کار منتخبان شــورای پنجم تهــران، ری و تجريش بر مســند نمايندگی شهروندان در پارلمان شهری، اولويتها و برنامههای شــورای آتی به مرور روشــنتر شده و چارچوبهــای مشــخصی به خــود میگيرد. شهری که در سالهاي گذشته از محدوديتهايی جــدی در برنامهريــزی و اســتراتژیهای دقيق و سياســتگذاری مناســب بــا چالشهــای جدی روبهرو شــده اســت، بهزودی با تدويــن و تنظيم برنامه ســوم از برنامههای پنجساله شهر روبهرو خواهد شد.

شــهر تهران با انبوهــی از مشــکات متعدد نيازمنــد رويکــردی متفــاوت بــرای برنامهريزی است. آسيبشناســی برنامههای قبلی و ضرورت همگنســازی برنامه با اسناد بالادستی و نيازهای کنونی شــهری الزامی جدی برای توجه به برنامه سوم توسعه شــهر تهران اســت. با توجه به اين مهم مشــکاتی که در هر شــش حوزه مأموريتی شــهرداری تهران آشــکار اســت، الزام به تغيير رويکرد در برنامه سوم توسعه را جدی کرده است.

ايــن مشــکات کــه برجســتهترين آنهــا از کمتوجهی به پروسه فرهنگسازی و حفظ هويت شــهر، تمرکز بــر توســعه اتوبانها و ســازههای ترافيکــی کــه در خدمــت حملونقل شــخصی هســتند و بهتبع آن افزايش آلايندهها و ترافيک و نهايتا کاهش زيستپذيری شهر را در پی خواهند داشــت، الزام به رفع آنهــا را در برنامهريزی آتی شــهر جدی کرده اســت. در اين ميان کمتوجهی به بازيافت و بهکارگيری شــيوههای مکانيزه دفن زباله و درآمدزايی از طريق پسماند شهری، وجود بناهــای ناايمن متعــددی که در شــرايطی مانند پاســکو و بعضا حتــی حادتر از آن قــرار دارند، بیتوجهی بــه ضوابط ساختوســاز، طرحهای جامع و تفصيلی و وجود تخلفات گسترده و تأمين حقوق و مزايای مربوط به حدود 60 هزار پرســنل شــهرداری تهران، همه و همه از جمله مشکات گريبانگير شهر تهران اســت که در صورت ادامه وضع کنونی و غفلتورزيدن از اعمال اصاحات، تهــران را در بازهای نهچندان طولانی با مســائلی جبرانناپذير مواجه خواهد کرد.

ازاينرو برنامه پنجســاله ســوم بايد برنامهای باشد که با هدفگذاری صحيح و منطقی درصدد رفع تدريجی مشکات شــهر در بازه زمانی کوتاه باشــد و بهتدريج در قالب برنامــهای ميانمدت، تهرانی زيستپذير و رقابتپذير را ابتدا در مقياس منطقهای و سپس در بازهای بلندمدت در مقياس فرامنطقهای و جهانی به ظهور و بروز برساند. اما اين اتفاق الزامات و شرايط خاصی را میطلبد. از جملــه اين موارد لزوم تهيــه برنامهای صحيح و دقيق است که بهواسطه شناخت مناسب و واقعی از وضــع کنونی به دســت آمده باشــد. در چارت کنونی شــهرداری تهــران معاونــت برنامهريزی، توسعه شهری و امور شــوراها بيشترين سنخيت را با امر برنامهريزی دارد. جنس فعاليتهای اين معاونت از نوع برنامهريزی است. قرارگرفتن اداره کل برنامه و بودجه، اداره برنامهريزی و دبيرخانه دائمــی پايش برنامه پنجســاله دوم شــهرداری تهران ذيل اين معاونت نيز شايســتگی اين بخش از ساختار شــهرداری برای تنظيم برنامه را بيشتر عيان میکند. بااينهمه براســاس تصميم شورای چهــارم شــهر تهران، مســئوليت تهيــه و تدوين برنامه پنجســاله ســوم شــهر را مرکز مطالعات و برنامهريزی شــهر تهران عهدهدار شــده است. نهادی که در سالهای گذشته نشان داده که قادر نيست نيازهای شهر را پاسخ دهد.

آنچنــان کــه از شــرح وظايــف معاونــت برنامهريــزی شــهرداری برمیآيد، سرپرســتی و برنامهريــزی امور مربوط بــه برنامههای جامع و کلی شهرداری تهران و همچنين تهيه برنامههای راهبردی، ميانمدت و عملياتی شــهرداری تهران در حيطه اختيارات اين معاونت اســت. از ســوی ديگر معاونت برنامهريزی، توســعه شهری و امور شــوراها از رابطه بســيار نزديک و تعامل مناسبی با شــورای شهر بهعنوان نهاد ناظر و سياستگذار برخوردار است که همين امر نيز میتواند در جهت تقويت و اعمال دقيق نظرات شورا در برنامه آتی، مثمرثمر شود. عاوه بر اين تجربه انباشتهشده در ايــن معاونت که بر اثر تهيه برنامه عملياتی ســه ســال انتهايی برنامه پنجساله اول و تنظيم برنامه پنجساله دوم شکل گرفته است، تهرانِ امروز ديگر نمیتواند محل آزمون و خطای جديدی قرار گيرد. بدنه کارشناســی و تخصصی شهرداری تهران در ســالهاي گذشته نشان داده اســت که از توان و تخصص لازم برای ايجاد شــرايط بهبود برخوردار است. شــورای پنجم در تاش است با اتکا به اين منابــع و توجه بــه ضرورت رويکــرد برنامه برای ارتقاي تعامل بينبخشی در ساختار مديريتی شهر تهران برنامه سوم توسعه شهر تهران را به جايگاه اصلی و متناســب با آن ارجاع دهد و درعينحال نســبت به تقويت مرکز مطالعــات و برنامهريزی شهر تهران در راســتای نيازهای اين شهر، در کنار مرکز پژوهشهای شورا بتواند فرصتهای تازهای را برای اين شهر فراهم کند.

*منتخب مردم تهران، ری و تجريش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.