ادامه حواشی یک افتتاح عجلهای

Shargh - - جامعه -

محسن سرخو، رئيس کميته حملونقل شورای شهر تهران، در نشستی خبری از احتمال پايان جلسات شورای شهر چهارم در پايان مرداد خبر داد و گفت: اگر اين جلسات برگزار نمیشد معلوم نبود اين گزارش مالی قرار بود چه زمانی ارائه شــود! ضمن اينکــه گزارشهای مهمتری هم وجود دارد که منتظريم شهردار آنها را ارائه کند و تاکنون ارائه نشده است.

سرخو به مخالفتهای قانونی برای جلوگيری از افتتاح و بهرهبرداری از خط 8 مترو تهران که شهرداری تهران با اصرار روز دوشنبه افتتاح کرد، اشــاره کرد و گفت: خطی که شــهرداری تهران نامش را خط 8 گذاشته، خط اکســپرس فرودگاه امام خمينی)ره( در ادامه خط يک اســت و برای افتتــاح آن مواردی را تذکر داده بودند و تا جايی که میدانم، دادســتانی درباره اين موضوع نامههايی را هم ارسال کرده بود، اما توجه نکردند.

وی با بيان اينکه خط 8 مترو نياز به بازنگری در حفاظها، بهخصوص در حاشــيه اتوبــان دارد، گفت: اين مســئله کاما فنی بــوده و کاری به مسائل سياســی و حقوقی ندارد. سرخو در توضيحی گفت: قرار بود خط 7 تا پايان ســال 94 افتتاح شــود، اما تاکنون هفت ايســتگاه آن به شکل نيمهکاره افتتاح شده است. همچنين قرار بود خط 6 نيز در سال 95 آماده بهرهبرداری شود که تاکنون بخشهايی از بخش جنوبی آن آماده است و شايد بهزودی 9 کيلومتر آن آماده تست گرم باشد.

لازم به ذکر است که حسين هاشمی، استاندار تهران، روز گذشته درباره افتتاح خط 8 مترو تهران درحالیکه ايمنی لازم را نداشــته اســت، گفت: در مــورد خط 7 مترو اعام کرديم مشــکاتی وجــود دارد و نبايد افتتاح شــود، اما افتتاح کردند، خط 8 مترو هم ماحظات ايمنی داشــت و بايد بهرهبرداری و افتتاح همزمان انجام میشد و ضرورتی نداشت که افتتاح قبل از بهرهبرداری انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.