جابهجايي اعتبار کميته امداد به بيمه سلامت قانوني نيست

Shargh - - جامعه -

فارس:

رئيس مجلس شــوراي اســامي گفت: جابهجايي اعتبارات کميته امداد امام )ره( و سازمان بهزيستي به سازمان بيمه سامت ايران مغاير قانون است. رئيس مجلس شــوراي اسامي در نامهاي به رئيسجمهوري نســبت به يکــي از مصوبات هيئت وزيــران دربــاره جابهجايــي اعتبارات کميتــه امداد هشدار داد. در نامه علي لاريجاني به رئيسجمهوري آمده اســت: «مصوبه سوم تير هيئت وزيران مبني بر «تکليف سازمان بيمه سامت ايران به پوشش و ارائه خدمات بيمهاي به افراد تحت حمايت کميته امداد امام )ره( و ســازمان بهزيســتي» بر اساس بررسي و اعام نظر مقدماتي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولــت با قوانين با قانون مغايرت دارد». لاريجاني در اين نامه متذکر شد: «هيئت وزيران بايد بر اساس ماده واحده و تبصــره 4 الحاقي به «قانــون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم )85( و صدوسيوهشتم )138) قانوني اساســي جمهوري اسامي ايران و اصاحات بعــدي» و ماده 10 آييننامــه اجرائي آن نظر قطعي و نتيجــه نهايي را جهت اقــدام لازم در مهلت مقرر قانوني بــه رئيس مجلــس اعام کنــد؛ در غير اين صــورت آن بخــش از مصوبه که مورد ايراد اســت، باطل ميشــود». رئيس مجلس در ادامه اين نامه با اشاره به تعريف «اعتبار» در ماده 7 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 آورده است: «اعتبار مبلغي اســت که براي مصرف يــا مصارف معين به منظور رســيدن به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسامي ميرسد». وي در پايان اين نامه يادآور شــد: «از آنجا که بند 2 مصوبه هيئت وزيران راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشــور به جابهجايي اعتبارات کميته امداد امام )ره( و سازمان بهزيستي به ســازمان بيمه سامت ايران» است، مغاير قانون است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.