جامعه، ظرفيت «توزيع مواد مخدر دولتي» را ندارد

Shargh - - جامعه -

ايسنا:

رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفــت: با رويکرد توزيع مواد مخدر دولتي مخالف نيســتم؛ اما جامعه ظرفيــت اجراي اين طــرح را ندارد. علي هاشــمي درباره تصويــب طرح توزيع مواد مخــدر دولتي در کميســيون قضائي مجلس شــوراي اسامي گفت: درحالحاضر قوانين بالادســتي در حــوزه مديريت مصــرف مواد مخدر وجود دارد که نياز اســت پيش از اجــراي طرح توزيع مــواد مخدر دولتــي به آنها بپردازيــم و اجــراي آنها را در دســتور کار خود قرار دهيــم. هاشــمي در ادامه تأکيد کــرد: اجراي طرح توزيع مواد مخدر دولتي در وضعيت کنوني کشــور پيشنهاد نميشود؛ هرچند مخالف اين قانون نيستم و معتقدم بايد قوانين بالادستي که درحالحاضر در کشــور وجود دارد؛ اما اجرائي نميشوند، در دستور کار قــرار گيــرد. او ادامه داد: اجرائيکــردن قانوني مانند توزيــع مواد مخدر دولتي هنــوز براي جامعه ما زود اســت و حتي اگر قانوني شــود، نياز است که يک ستاد فرماندهي بسيار دقيق براي آن ايجاد شود کــه درحالحاضر ســتاد مبارزه با مــواد مخدر فاقد اين اقتدار اســت زيرا هيچکس بالاي ســر آن نيست و دبيرکل آن وزير کشــوري است که هفتهاي يک بار براي اين ستاد وقت ميگذارد. رئيس کميته مستقل مبــارزه با مــواد مخدر مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ارائه طرح «کشــت شــقايق» در دولت دوم اصاحات اشاره کرد و افزود: سال 83 وقتي دبيرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر بودم، کشــت شقايق در کشور را پيگيري و آن را در کشور تصويب کرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.