مکان جديد براي مغازهداران پلاسکو

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

سيدحسين هاشــمي اســتاندار تهران در تشــريح مشــکات مغازهداران ســاختمان پاسکو اظهار کرد: تقســيمبنديها انجام شــده اســت و با رفع موضوع مالکيت قرار اســت مــکان جديدي در اختيار مغــازهداران قرار گيــرد. اســتاندار تهران در پاسخ به ســؤالي مبني بر استقال فرمانداري ورامين افزود: اين مســائل تا زماني که در تقسيمات کشوري مطرح نشــود، اجراشدنی نيســت و پروسه زمانبري دارد. اســتقال فرمانداري ري نيــز از يک نظر ممکن اســت به نفع شهرستان باشــد؛ اما از اين نظر که از شهرداري تهران جدا ميشود، ممکن است در زمينه بودجهاي که از شــهرداري ميگيرد، نفعي نداشــته باشد. هاشمي درباره ســاماندهي وضعيت معتادان متجاهر و متکديان سطح شهر تهران گفت: متأسفانه در زمينه ســاماندهي متکديان با خلأ قانوني مواجه هستيم و بخشي از متکديان به عنوان دستفروش در ســطح شهر حاضر ميشوند که از نظر قانوني امکان جمعآوري آنهــا وجود ندارد. در حوزه ســاماندهي معتادان متجاهر نيز بخشي از آنها داراي بيماريهاي خاص هســتند و امکان نگهــداري آنها در کمپها و مراکز مــاده 16 وجود نــدارد. وي افــزود: در دولت يازدهم هويتبخشــي به شهرســتانهاي استان که همواره به فراموشي ســپرده شده بود، در استانداري تهران مدنظر قرار گرفت و تاش کرديم محروميتها جبران شــود؛ بهطوريکه مارد با بيش از 450 هزار نفر جمعيت از داشتن تخت بيمارستاني محروم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.