دومین نشست مجلس برای حل مسئله حق پخش

Shargh - - ورزش -

نایبرئیــس مجلــس شــورای اســلامی از تعیینتکلیف حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال تا 20 شــهریور خبر داد. به گزارش خبرآنلاین یکی از بزرگتریــن چالشهای ورزش کشــور و بهخصوص فوتبــال، معضــل حق پخش اســت. مشــکلی که صداوســیما بههیچوجــه زیــر بــارش نمــیرود و ایــن زیربارنرفتن بــه بحرانی بزرگ بــرای ورزش و بهخصــوص فوتبــال کــه فشــارهای بینالمللی را پشتســرش دارد، بدل میشــود. علی مطهری در هفتههای گذشــته به دنبال حل مشکل حق پخش افتاده اســت. کاری که پیشتر و بیــش از یک دهه قبــل محســن صفاییفراهانی، در مجلس ششــم تقریبــا حلش کرده بــود اما وقتی طــرح به مجمع تشــخیص مصلحت نظام رفت، علــی فتحاللهزاده و غمخوار، مدیران وقت اســتقلال و پرســپولیس در توافقی با صداوســیمای وقت، بــرای گرفتن رقمی حــدود دومیلیارد تومان برای یک ســال، آن طرح را هوا کردند و ضربهای بزرگ به پیکره فوتبال زدند.

امــا حالا علی مطهری بهشــدت پیگیر مســیری است که صفاییفراهانی میخواست انجامش دهد؛ اما ناکامش گذاشــتند. نایبرئیــس مجلس اینبار خیلی جدی پیگیر حل بحران است.

دومین نشست ویژه مجلس شــورای اسلامی با حضور مســئولان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و سازمان صداوسیما، ظهر دیروز با محوریت بررســی مســئله حق پخش تلویزیونی مســابقات فوتبال بــه ریاســت نایبرئیس مجلــس در محل کمیسیون فرهنگی برگزار شد.

علی مطهری با اشــاره به اینکه براساس قوانین موجــود، بــرای پرداخت حــق پخــش تلویزیونی مســابقات فوتبال از ســوی رســانه ملی به متولیان حــوزه ورزش منعی وجود ندارد و در جلســه دیروز بین مسئولان مربوط تفاهم برای حل مسئله حاصل شــد، گفت: «مقرر شد جلسات کارگروه موجود میان وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صداوسیما، طبق بند پ ماده ۹2 قانون برنامه ششم توسعه در راستای تعیین سازوکار تقسیم درآمدهای ناشی از مسابقات ورزشی با حضور کارشناسان طرفین ادامه یابد».

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اســلامی با بیان اینکه مقرر شــد تا در جلســات کارشناســی مذکور، میزان درآمد ســالانه آگهیهای تبلیغاتی تلویزیونی رسانه ملی و تبلیغات داخلی ورزشــگاهها و نیز هزینههای مربوطه محاســبه و مشخص شــود، گفت: «بعد از انجــام این امر بــه فرمولی برای نحوه تقســیم این درآمدها خواهیم رسید که اجرای آن نیاز به امضای توافقنامه با ســازمان برنامه و بودجه دارد و تحقق آن نیــز از طریق ســازمان برنامــه و بودجه پیگیری خواهد شد». نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه دیروز مقرر شد مسئله حق پخش تلویزیونی مســابقات فوتبال تا 20 شهریورماه تعیینتکلیف و حل شود، ادامه داد: «نتیجه جلسات کارگروه وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما در نشست ویژه آتی مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایی خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.