مطالبه مردم از رئيسجمهور براي حضور خانوادهها در ورزشگاه

Shargh - - ورزش -

نظرســنجي برنامه ۹0، دوشــنبه شب به یک ســؤال مهم اختصاص داشــت. عــادل فردوســيپور ایــن بــار از ســؤالهاي عامهپســند دربــاره اســتقلال و پرســپولیس عبــور کــرد و نظرســنجياش را به مهمتریــن انتظار جامعه فوتبــال از دولت دوازدهــم اختصاص داد. ۱. ایجاد بسترهاي لازم براي خصوصيسازي باشگاهها 2. توجه ویژه به تیم ملي براي موفقیت در جام جهاني ۳. ساخت، بازسازي و تجهیز ورزشگاهها 4. فراهمکردن شرایط فرهنگي حضور خانوادهها در ورزشگاهها 5. کمک به ســلامت فوتبال و برخورد قاطع با فساد پنج گزینه برنامه ۹0 بود.

جالــب اینکه در پایان گزینــهاي که درباره حضــور خانوادهها در ورزشگاهها بود، بیشترین رأي را آورد. به طوري که در انتهاي این برنامه با شرکت یک میلیون و 627 هزار نفر، فراهمکردن شرایط براي حضور خانوادهها در ورزشگاه مطالبهاي بود که با ۳۳.5 درصد، بیشترین رأي را از سوي بینندگان کسب کرد و ایجاد بستر لازم براي خصوصيسازي باشــگاهها با 22.6 درصد و کمک به سلامت فوتبال و مبارزه با فساد با 2۱.2 درصد در ردههاي بعدي قرار گرفتند. اینکه حضور خانوادهها در ورزشگاهها از توجه به تیم ملي و باشگاهها بیشتر رأي آورده، ميتواند یک پیام مهم براي مسئولان باشد.

در آستانه بازي ایران-سوریه بسیاري از چهرههاي ورزشي خواهان حضور خانوادهها در ورزشــگاه شدند. چندین ورزشــکار مطرح با راه انداختن کمپیني خواهان حضور تماشاگران زن در این بازي شدند.

پیش از این مسعود شجاعي کاپیتان تیم ملي فوتبال هم در ملاقات با رئیسجمهور خواهان این شــده بود که شــرایط حضور خانوادهها در ورزشــگاهها فراهم شود. حســن روحاني هم در ضیافت افطاري با جامعه ورزش عنوان کرد که بهتدریج این موضوع انجام خواهد شــد. مسعود سلطانيفر وزیر ورزش و جوانان هم پیشنهاد داده که در بازي ایران- سوریه قسمتي از ظرفیت ورزشگاه به تماشاگران زن اختصاص داده شود. با این اوصاف به نظر ميرسد حضور خانوادهها در مسابقات فوتبال جديتر از قبل شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.