سوزن و جوالدوز

Shargh - - ورزش -

باید یــادآوری کرد که در کشــورهایی که متن واحدی بــرای بهکارگیری IFRS منتشــر شــده و رهنمودهــای بهکارگیــری آنها هم در دســترس بانکها و بنگاهها قرار گرفته، چالشهایی اساسی بــروز کرده اســت. نکتــه دیگر آن اســت که در برخی از این بانکها یــا ترکیب پنج یا هفتنفری هیئتمدیره کامل نیســت یا برخــی از آنها اصلا تعیین نشده یا تأیید نشــدهاند یا مدیرعامل بعد از ماههــا تعیین یا تأیید نشــده و بنابراین نظام اداره بانک با چالشــی جدی مواجه اســت. میتوان از بانکهایــی کــه در عرض یکی، دو ســال چندین مدیرعامل عوض کرده یا سرپرســتان و مدیرانی را بــه کار گرفتهاند که از ابتداییترین اطلاعات بانک مورد سرپرســتی خود بیاطلاع بوده یا هیچگونه برنامــهای برای بهبود آن ندارنــد صرفنظر کرد. همچنین میتوان بهعنوان نمونه به بانکی اشاره کرد که در اواخر اســفندماه ســال گذشــته، زیان هنگفتــی را برای عملکرد واقعی ۹ ماه منتهی به آذرمــاه اعلام کرده و در کمال شــگفتی برای کل ســال ســودی پیشبینی کرده که به معنی کسب سودی چند هزارمیلیاردی در چند روز باقیمانده از ســال بوده و در خردادماه سال جاری نیز بعد از گذشت سه ماه از پایان سال همچنان بر سودآوری اصرار داشــته و این در عین عجز مدیران آن برای ارائه پاســخی یکخطی برای اینگونه رفتار بوده و در نهایت با عدم برگزاری مجمع ســالانه از این مرحله عبور کرده اســت. هر بانکــدار بینالمللی میدانــد که در مقابل بانــک خارجی نمیتوان با صورتهای مالی دو ســال پیــش، آنهم با کلی اماواگــر نشســت. نمیتــوان از بانکی بــزرگ در اروپــا یا آســیا تقاضای همکاری کرد و در پاســخ به ســؤال بحق آنان درخصوص برنامه برونرفت از وضعیتــی که بانکی خاص با آن روبهروســت، سخنرانی کرد. باید برای نظام اداره کارآمد بانکها فکری کرد که امری کاملا داخلی است و باید برای حل مسئله گزارشــگری مالی بانکها فکری کرد که باز مســئلهای کاملا داخلی است. سپس باید برنامــهای جامع برای اصلاح نظــام بانکی تهیه کرد که آن هم مســئلهای داخلی و البته بســیار مهم و دشــوار است و ســپس با آمادگی مناسبی با بانکهای بــزرگ بینالمللــی وارد گفتوگو از موضع قدرت شد تا برنده به حساب آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.