وزیر ورزش اقدام 2 فوتبالیست ایرانی را محکوم کرد

Shargh - - ورزش -

مسعود ســلطانیفر اقدام دو ورزشکار ایرانی در رویارویی با تیمی از رژیم صهیونیســتی با پیراهن تیم پانیونیوس یونــان را محکوم کرد. به گــزارش پایگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان درباره حضور مســعود شجاعی و احسان حاجصفی در دیدار مقابل تیمی از رژیم صهیونیســتی بیان کرد: «اقدام این دو ورزشکار تحت هر عنوان از نظر اینجانب محکوم است و از قهرمانان و ورزشکاران که الگوهای نســل جوان محســوب میشــوند انتظار میرود در راســتای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امامراحــل و منویات مقام معظــم رهبری در بهرسمیتنشناختن رژیم اشــغالگر قدس و حمایت از مردم مظلوم فلســطین عمل کنند». وی ادامه داد: امیدوارم با تمهیداتی که به عمل میآید دیگر شــاهد تکرار چنین مواردی در ورزش کشور نباشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.