ایست قلبی یک کوهنورد در علمکوه

Shargh - - ورزش -

کوهنورد تهرانی به علت ایســت قلبی در علمکوه جان باخت. به گزارش ایســنا، صبح روز سهشنبه، ۱7 مرداد کوهنورد 6۹ ســاله تهرانی که همراه پســرش قصد صعود به قله علمکوه را داشــت، بر اثر ایســت قلبی در منطقــه تنگگلو جان باخت. مهرزاد فرضی، مسئول مجتمعهای فدراسیون کوهنوردی کلاردشت و رودبارک در گفتوگو با خبرنگار ورزشــی ایســنا با تأییــد این خبر گفت که این فرد پس از حدود 500 متر کوهپیمایی در مسیر تنگگلو به حصارچال دچار مشکل شده است. به گفته «فرضی»، پزشکان ایست ناگهانی قلبی را دلیل مرگ این کوهنورد دانستهاند. در یک ماه گذشــته این دومین کوهنوردی اســت که در علمکوه کشته میشــود. در همین مدت یک کوهنورد خارجی نیز در علمکوه دچار مصدومیت شدید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.